Met het project “Wij samen Zeewolde” trachten de Centrum ondernemers en de gemeente het centrum aantrekkelijker te maken en leegstand van winkelpanden te voorkomen.

Wordt er naar de mening van uw partij voldoende gedaan of zou er nog meer moeten gebeuren.

Indien uw partij van mening is dat er nog meer moet gebeuren kunt u dan aangeven wat.

Leefbaar Zeewolde

De leefbaarheidsmonitor die in 2017 is gehouden (onafhankelijk onderzoek door Hogeschool Windesheim in Zwolle), laat zien dat de tevredenheid van de Zeewoldenaren over het centrum is gedaald. Wij concluderen daaruit dat er nog niet voldoende is gedaan.

Leefbaar Zeewolde staat open voor een mix van functies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kleine ambachten, het shop-in-shop concept (zoals De Winkeltjes), en bijzondere woonvormen.

VVD Zeewolde

De gemeente en ondernemers zijn goed onderweg met het uitvoeren van de Actiewijzer voor het centrum van Zeewolde. Die uitvoering moet in de komende periode worden voortgezet. Het verruimen van de openingstijden op zondag vergroot de aantrekkelijkheid van het centrum naar onze mening ook.

D66 Zeewolde

De actiewijzer is een mooie eerste aanzet. Wifi, schoonmaakacties, winkelmanager etc. Echter, voor de langere termijn zijn naar onze mening meer robuuste ingrepen nodig. Zie ook hieronder, digitalisering is niet te stoppen. Gedacht wordt aan relocatie van supermarkten, maar onze partij zou ook graag een andere invulling zien. Ga kijken of het Ravelijn niet kan worden herontwikkeld tot iets geheel anders dan winkels. Ouderenwoningen bijvoorbeeld. Dit vraagt politieke wil en intensief overleg met de eigenaren. Misschien gebeurt dit al wel, maar dat is voor ons en daarmee de burger van Zeewolde, niet zichtbaar.

D66 Zeewolde is van mening dat de oorzaak bij de bron dient te worden aangepakt en dat dure adviseurs en verhuispremies geen oplossing vormen. Het is duidelijk dat langdurige hoge huurcontracten voor steeds meer middenstanders niet aantrekkelijk zijn. Daarom dient ( naast zaken als het aantrekkelijker maken van het kerkplein e.d. ) gesproken te worden met de projectontwikkelaars die er nu vaak bewust voor kiezen om hun panden leeg te laten staan.

De uitvoering van het plan voor het centrum laat op zich wachten. Dat steeds meer inwoners van Zeewolde hun inkopen via internet doen, zal in de toekomst niet veranderen. De ondernemers moeten zich meer richten op een combinatie van internetshoppen en een fysieke winkel. Via het shop in shop concept kunnen start-ups kansen krijgen. Ook een stimuleringsregeling zal meer zoden aan de dijk zetten dan een verhuispremie. De VCZ, de pandeigenaren en de gemeente moeten elkaar steunen. Groei van het aantal inwoners is essentieel!!

Zeewolde Liberaal

Wat Zeewolde Liberaal betreft is het tijd om te stoppen met praten, praten en nog meer praten over het centrum. Het is tijd voor actie en daadkracht onder leiding van een externe centrummanager, die met een frisse blik en creatieve aanpak het centrum laat bruisen en weer vitaal helpt maken. Geen nieuwe onderzoeken, maar handen uit de mouwen! Het centrum van Zeewolde moet daarbij haar kracht behouden door compact te blijven. Netjes te zijn, zonder zwerfvuil en verpaupering. Ruimte bieden aan startups, die de stap naar een bedrijventerrein te groot vinden. Dat voorkomt leegstand. De oude brandweerkazerne en Ravelijn bieden daartoe mogelijkheden.

De centrummanager speelt hierin een cruciale rol. Niet omdat die in zijn eentje het centrum weer bruisend kan krijgen, maar wel omdat die als aanjager en trekker van de kar heel snel meters moet gaan maken.

ChristenUnie Zeewolde

Door de VCZ en de gemeente is de afgelopen jaren, en ook nu nog, veel inspanning geleverd om het centrum meer aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek. Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van expertise van externe deskundigen maar worden ook de inwoners uitgenodigd om met ideeën te komen. De rol van de gemeente moet hierbij (actief) faciliterend zijn en blijven. Dit betekent nieuwe initiatieven vanuit de ondernemers positief benaderen, denken in mogelijkheden en voorkomen dat initiatieven een stille dood sterven door regeldruk. Probeer de pandeigenaren een prominente rol te geven. Probeer deze bij elkaar te krijgen om een gezamenlijk belang te creëren.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

Na de vaststelling van het project “Wij samen Zeewolde” blijft het nogal stil in ons centrum. Wij zien in het centrum alleen maar meer leegstand ontstaan en hooguit wat verschuiving van winkels. Wat de PvdA/GroenLinks Zeewolde betreft vraagt het centrum snel actie. Wij vernamen in het centrumactiviteitenplan dat er in 1,5 jaar tijd nog geen centrummanager kon worden aangesteld. Wat is er aan de hand dat alles zo lang moet duren?

Ons centrum vraagt om een alternatieve invulling. We moeten beseffen dat het winkelgedrag nu eenmaal anders is geworden. Wij willen een vernieuwd en gezellig centrum, door zoveel mogelijk voorzieningen, activiteiten, kleine bedrijfjes, jongerenwoningen, etc. te realiseren. Daardoor ontstaat meer dynamiek en krijg je een aantrekkelijk winkelgebied.

CDA Zeewolde

Het CDA is blij met de actiewijzer centrum die in deze collegeperiode in samenwerking met de ondernemers is samengesteld. We hopen wel dat er snel de eerste oplossingen gepresenteerd kunnen worden omdat de situatie er niet beter op wordt.

De mogelijkheden voor de (kleinere) winkeliers om een winkelpand in eigendom te verkrijgen dient nadrukkelijker onderwerp van gesprek te zijn met de betrokken partijen in het centrum. Niet een passief onderzoek door derden maar eigen initiatieven van uit de centrumondernemers dienen centraal te staan bij het besluitvorming over verbetering van de aantrekkelijkheid van het centrum gericht op het verbreden van het aanbod en daarmee vergrote draagkracht van en voor het centrum. Dan mag ook op de inwoners een beroep worden gedaan.

BurgerBelang

De hoge huurprijzen zijn een groot probleem waar de politiek weinig aan kan veranderen. Maar er zijn meer problemen met het centrum en één daarvan is de visuele uitstraling. Het centrum smoelt niet en nodigt alleen al daarom niet uit. Onze mening is dat je het wat dat betreft niet redt met een blik verf. Bovendien zou er veel meer met het Kerkplein moeten gebeuren in de vorm van open aantrekkelijke terrassen zodat het centrum uitnodigt om te vertoeven.

Het organiseren van evenementen is prima, maar de sleutelwoorden zijn volgens BurgerBelang communiceren en combineren. Meerdere kleine evenementen samen maken 1 grote en zorg dat de burger en de toerist weet wat er te doen is in Zeewolde. Deze informatie moet makkelijk voor handen zijn.