Zeewolde wil een duurzame gemeente zijn.

Op welke wijze wil uw partij stimuleren en faciliteren dat er meer wordt gedaan om de woningen duurzamer te maken bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, dak, spouwmuur isolatie en warmtepompen enz.

Op welke wijze wil uw partij bevorderen en stimuleren dat er meer elektrische laadpalen worden geplaatst in de gemeente.

Noem een aantal punten waarop uw partij de gemeentelijke bedrijfsvoering kan verduurzamen.

Hoe wil uw partij bevorderen dat er duurzamer gebouwd gaat worden.

Leefbaar Zeewolde

De beperkte voorraad fossiele brandstoffen dwingt ons om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen die voor onze kinderen en kleinkinderen een zelfde welvaartsniveau kunnen garanderen. De opgave om zorg te dragen voor een andere energievoorziening dan aardgas vanaf 2030 legt een zware last op toekomstige ontwikkelingen. Naast zonne- en windenergie wordt het rendement op warmtepompen een optie om minder afhankelijk te worden van de fossiele brandstoffen.

Het ontwikkelen van energie neutrale en duurzame woningbouw moet verregaand gestimuleerd worden. Dit vraagt een toenemende investering om ons milieu in de toekomst veilig te stellen.

VVD Zeewolde

De gemeente heeft al de duurzaamheidslening, een goede voorziening wat ons betreft. Daarnaast zijn er ook stimuleringsregelingen vanuit het Rijk en collectieve inkoopregelingen.

Er zijn al goede mogelijkheden om laadpalen te plaatsen. De vraag bepaalt de plaatsing. De gemeente moet daar wat ons betreft actief aan meewerken. Vooral in het centrum voorzien we meer laadpalen.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld als het gaat om energie-inkoop en -opwekking.

Duurzaam bouwen is een trend. Ontwikkelaars worden door de gemeente gestimuleerd om duurzaam te bouwen. Dat doen zij ook omdat kopers er om vragen. Die stimulering geldt ook voor bedrijven en de woningbouwcorporatie(s).

D66 Zeewolde

D66 wil bevorderen dat er een omslag in het denken over duurzaamheid komt: wij denken daarbij aan het verstrekken van leningen om de omschakeling naar full electric huizen te stimuleren.

Het zou standaard moeten worden dat er een laadpaal bij nieuw te bouwen woningen geplaatst wordt. In het dorp en op de parkeerplaatsen bij bv sportterreinen en het strand laadpalen plaatsen die zichzelf terugverdienen door het gebruik.

Actief beleid voeren dat er op gemeentelijk vastgoed en scholen zonnepanelen geplaatst worden.

Bouwen met een laag energielabel, zonnepanelen integreren in het dak van nieuwe woningen en streven naar full electric. Onderzoek doen naar mogelijkheden van het gebruik van warmtepompen.

Maar ook levensloopbestendig bouwen, dat na verloop van tijd meer mogelijkheden zijn tot aanpassingen. Feitelijk is dat met het standaard rijtjes bestand bijna niet mogelijk. Hoe kun je daar op de begaande grond slapen?

Zeewolde Liberaal

De gemeente Zeewolde doet actief aan de stimulering van de duurzaamheid. De gemeenteraad heeft met instemming van Zeewolde Liberaal besloten (hamerstuk raadsvergadering 22/2/2018) om 100.000 euro aanvullend krediet voor de Duurzaamheidsleningen te verstrekken.

Als gemeente maken we de overstap naar een elektrische auto zo gemakkelijk mogelijk. Zeewolde Liberaal zet zich in voor uitbreiding van het elektrisch laadnetwerk, bij voorkeur door het lantaarnpalennetwerk dat slim ingezet kan worden om ook dienst te doen als laadnetwerk.

Zeewolde Liberaal heeft ingestemd met de verbouwing van het gemeentehuis, waarbij talloze duurzame oplossingen zijn verwerkt. Aanvullend kan de gemeente overstappen op elektriciteit i.p.v. van aardgas, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen energieopwekking d.m.v. zonepanelen en de afname van (Zeewolder) windenergie.

Zeewolde is een behoorlijk duurzame en milieubewuste gemeente, met ambitie en oog voor de (circulaire) economie. Zeewolde Liberaal ondersteunt dat. Bij de ontwikkeling van de volgende fases van de Polderwijk moet het uitgangspunt gehanteerd worden dat hier gasloos, circulair en energieneutraal zal worden gebouwd.

ChristenUnie Zeewolde

In de komende raadperiode worden, verspreid binnen Zeewolde, enkele van de eerste generatie woningen als voorbeeld omgebouwd tot energie neutrale woningen, om huiseigenaren en te inspireren. De inwoner moet op 1 plek “transitie atelier” terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst.

Bij aanvragen van marktpartijen om langs de openbare weg laadpunten te installeren is de gemeente bereidt om daaraan mee te werken.

In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel. De ChristenUnie wil dat de gemeentelijke voertuigen als vervanging aan de orde is, worden vervangen door elektrische voortuigen indien deze in de markt beschikbaar zijn. In de nieuw- of verbouw van het sportcomplex het Baken wordt er maximaal in gezet om energiebesparende maatregelen.

Bij nieuwe woningbouw trajecten worden eisen gesteld aan energie-neutraliteit waarbij de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) niet zo mag worden toegepast dat slimmigheden wel de gewenste EPC bereiken maar de energietransitie tegenwerken, kortom geen “window dressing” met duurzaamheid. Bij nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

PvdA/GroenLinks Zeewolde streeft naar een optimale balans in de combinatie natuur, wonen en werken. Onze grootste schat is onze grote ruimte, die wij koesteren. De realisering van Lelystad Airport zal de rust en stilte verstoren. Wij leggen ons daar niet bij neer, maar nemen onze verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij zijn ons bewust van de gevolgen voor ons leefmilieu, ons klimaat en onze positie. Wij stimuleren de ontwikkeling van schone en duurzame landbouw en productie en afzet van landbouwproducten die uit Zeewolde zelf afkomstig zijn. Ons buitengebied mag niet verrommelen en regels omtrent erfbeplanting van agrarische bedrijven behoren daarom nageleefd en gehandhaafd te worden. Datzelfde geldt voor het beheer van wegbermen. Waar mogelijk dient wegbeplanting langs wegen in het buitengebied verder uitgebreid te worden.
Wij bouwen klimaatneutraal, dus alle woningen die nieuw gebouwd worden krijgen geen aardgas meer. Het gebruik van zonnepanelen wordt gestimuleerd en onze inwoners krijgen meer profijt van de windmolenprojecten door deel te kunnen nemen in deze projecten.

CDA Zeewolde

Zeewolde ontwikkelt in de komende periode een duurzame wijk die vernieuwend is op het gebied van duurzaamheid met een duidelijke toekomstvisie. De nieuw te ontwikkelen wijken rond het Havenkwartier biedt kansen daarvoor zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op de-meterwoningen en stimulering daarvan bij bestaande woningen en bijv. lagere bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt. De gemeente Zeewolde maakt afspraken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het (gas)net wordt verduurzaamd of vervangen (vooral in nieuwbouwwijken). De gemeente spant zich in dat de vrijvallende gelden door het vervallen van de precariobelasting terug te geven aan de inwoners of dat deze mede worden aangewend voor investeringen in duurzaamheid t.b.v. de afnemers. Het ontstaan van regionale energiecoöperaties zoals de Windvereniging en de Nieuwe molenaars wordt gestimuleerd. Bij windenergie verdient het de voorkeur dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.

De overgang naar elektrische transportmiddelen vragen op aansluiting aan het stroomnet en oplaadpunten. De nieuwe oplaadpunten zijn bijvoorkeur publiek en zodanig gelokaliseerd dat ze makkelijk toegankelijk zijn en voor openbaar gebruik. Slimme tariefsystemen bevorderen het medegebruik van palen in de woonwijken.

Meer zonnepanelen op gemeentelijke voorzieningen en bij aanbesteding, duurzame oplossingen laten prevaleren boven het korte termijn gewin.

Door verordeningen af te sluiten waarbij in de gemeente Zeewolde niet meer kan worden aangesloten op gas, op nieuwe vormen van riolering en hemelwaterafvoer. Hierdoor worden aannemers gedwongen om al beschikbare technologieën te gebruiken in plaats van vertrouwde technieken.

BurgerBelang

Duurzaamheidsleningen promoten voor de bewoners van Zeewolde.

 Op welke wijze wil uw partij bevorderen en stimuleren dat er meer elektrische laadpalen worden geplaatst in de gemeente.
Winstnemingen uit de opbrengst van het windmolen park zouden hiervoor eventueel benut kunnen worden.

Noem een aantal punten waarop uw partij de gemeentelijke bedrijfsvoering kan verduurzamen.
Op deze vraag is geen antwoord gegeven door de desbetreffende politieke partij

Hoe wil uw partij bevorderen dat er duurzamer gebouwd gaat worden.
Door ook subsidie te verlenen bij woningbouw.