De gemeente Zeewolde heeft een sluitende begroting.

Mocht er bezuinigd moeten worden, op welke beleidsterreinen wilt u dit doen.

Is uw partij voor of tegenstander van het verhogen van de gemeentelijke belastingen.

Is uw partij voor stander van de huidige subsidie verordening of wenst u deze te wijzigen.
Zo ja, wat zou u willen veranderen.

Leefbaar Zeewolde

Wij willen ervoor zorgen dat de gevolgen van ombuigingen en eventueel noodzakelijke bezuinigingen zo beperkt mogelijk blijven. Inwoners en maatschappelijke organisaties zullen we in een vroeg stadium bij eventuele bezuinigingen betrekken. De leefbare ‘dorpse’ samenleving die wij voor ogen hebben gaat om meer dan alleen het optellen en aftrekken van economische factoren.

Leefbaar Zeewolde is tegen een extra verhoging van de gemeentelijke belasting, anders dan de gewone indexatie. Belastinggeld dat opgebracht wordt door Zeewoldenaren dient in Zeewolde geïnvesteerd te worden en niet in beleid of thema’s van grote landelijke partijen

VVD Zeewolde

Dat is nu niet aan de orde en doen we nu geen uitspraken over.

We vinden dat de lasten voor Zeewoldenaren blijven zo laag mogelijk moeten, passend bij de gewenste kwaliteit van het voorzieningenniveau voor onze inwoners.

Is uw partij voor stander van de huidige subsidie verordening of wenst u deze te wijzigen.

Op deze vraag is geen antwoord gegeven door de desbetreffende politieke partij

D66 Zeewolde

Bezuinigen op specifieke onderwerpen is lastig aan te geven; kijk bv naar de lessen van de muziekschool op de basisscholen, of de cultuureducatie die voor de scholieren in Zeewolde georganiseerd wordt in onze eigen cultuurtempel: De Verbeelding. De scholen in Zeewolde maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheden.

Het verhogen van de gemeentelijk belastingen is niet de eerste keuze van onze partij: het verhogen van de inkomsten door uitbreiding van het aantal inwoners is een betere keus. Ook groei van het toerisme en daarmee de extra inkomsten uit de toeristenbelasting, heeft onze voorkeur. Het wordt de hoogste tijd dat er een oplossing gezocht wordt voor het handhaven van het verbod van permanente bewoning van recreatiewoningen. Handhaven levert geen blijvend resultaat op en kost handenvol geld.

De huidige regeling van de subsidie verordening voldoet iha wel. Realistisch en pragmatisch benaderen zoals bij De Verbeelding is gebeurd. De ontvangers van subsidie weten zelf dikwijls waar gesneden kan worden als het nodig wordt.

Tegelijkertijd ligt er aan de zijde van de subsidieverstrekker een kans om samenwerking tussen organisaties meer te bevorderen. Verschillende organisaties hebben dezelfde hogere doelstelling. Door organisatie te laten inschrijven voor een subsidie en daarbij als criterium samenwerking te hanteren (dus als er 2-3 organisatie aantoonbaar laten zien dat ze meedoen in elkaars activiteiten en elkaar versterken) zet je middelen effectiever in. Onze fractie zou voorstander zijn van zo’n tender-achtige aanpak.

Zeewolde Liberaal

Als de financiële positie van de gemeente noodzaakt tot het nemen van bezuinigingsmaatregelen, zal daar op een zeer zorgvuldige wijze naar gekeken moeten worden. De overlast voor burgers en bedrijfsleven moet daarbij zoveel mogelijk worden beperkt. De gemeente zal goed moeten kijken naar haar wettelijke en niet-wettelijke taken, maar ook principes als ‘de gebruiker betaalt’, spelen in dit proces een belangrijke rol. Het is weinig zinvol hierover meer concrete uitspraken te doen, aangezien er nu een sluitende meerjaren begroting ligt en het onnodig tot onrust zal leiden.

Zeewolde Liberaal vindt dat de lokale lastendruk voor burgers en bedrijfsleven beperkt moet blijven. Bij het op termijn wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting, mag het begrotingstekort niet automatisch worden gecompenseerd met een hogere OZB heffing.

Behoudens trendmatige verhoging, komt belastingverhoging alleen in beeld als blijkt dat aan de uitgavenkant verdere bezuinigingen onverantwoord zijn en aan de inkomstenkant mogelijk nieuwe bronnen van inkomsten niet gevonden en/of niet toereikend zijn.

De huidige subsidieverordening is in 2012 vastgesteld en regelt de wijze waarop burgers en organisaties subsidie kunnen krijgen. Het is goed om met regelmaat te toetsen of de huidige subsidiemogelijkheden en -vereisten nog voldoen aan de behoeften en wensen vanuit de samenleving.

ChristenUnie Zeewolde

De komende jaren heeft Zeewolde tot en met 2020 nog een sluitende begroting. De nieuwe raad zal moeten gaan nadenken hoe deze ook na 2020 sluitend te krijgen. Wat de CU betreft mogen bezuinigingen niet ten koste gaan van de zwakkeren in de samenleving. Wij zijn tegen verhoging van de gemeentelijke belastingen maar sluiten dit niet uit als het door de inwoners gewenste voorzieningenniveau door bezuinigingen onder druk komt te staan.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

PvdA/GroenLinks Zeewolde kijkt zorgvuldig naar de financiële mogelijkheden en indien nodig zullen wij de tering naar de nering zetten. Een sluitende begroting is een must. Bij bezuinigingen worden de zwakken in de samenleving ontzien. Ons beleid is gericht op duurzaamheid en continuïteit door het voeren van een goed risicomanagement met een sterk weerstandsvermogen. De lasten van inwoners moeten zo beperkt mogelijk gehouden worden, maar niet ten koste van alles. Wij gaan uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen.
De huidige subsidieverordening is toe aan een update, zodat ook organisaties als bijvoorbeeld het Toon Hermanshuis recht op een subsidie kan krijgen.

CDA Zeewolde

Het Rijk heeft miv 1 januari 2022 de heffingsbevoegdheid voor precariobelasting beperkt. Dit betekent dat de gemeente Zeewolde vanaf die datum geen precariobelasting inkomsten meer ontvangt en daarmee een flink gat in de begroting heeft. Het CDA Zeewolde vindt dat het niet zo kan zijn dat de bedrijven met kabels en leidingen hiervan profiteren en de inwoners extra moeten betalen en ziet daarom de oplossing ook liggen bij de bedrijven.

De gemeente Zeewolde heeft een gezonde financiële positie echter deze staat continue onder druk. Het CDA wil net als in de afgelopen periode zorgen dat dit ook in de toekomst zo kan blijven zonder alle gemeentelijke voorzieningen kapot te maken als dit betekent dat de gemeentelijke belastingen omhoog moeten om dit te voorkomen dan zal het CDA deze beslissing kunnen verdedigen.

Het CDA ziet  de huidige subsidie verorderning niet als een belangrijk thema voor de komende tijd.

BurgerBelang

Goed kijken naar de eigen uitgaven. Teruggaan van vier naar drie wethouders is al een besparing. Externen alleen inlenen wanneer dit noodzakelijk is.

Wat betreft de gemeentelijke belastingen willen wij meelopen met de inflatiecorrectie.

Is uw partij voor stander van de huidige subsidie verordening of wenst u deze te wijzigen.
Zo ja, wat zou u willen veranderen.

Op deze vraag is geen antwoord gegeven door de desbetreffende politieke partij