Een vitaal en duurzaam platteland is van groot belang voor Zeewolde.

Hoe wilt uw partij duurzaam ondernemerschap met aandacht voor dieren welzijn, voedselkwaliteit en voedselveiligheid bevorderen en stimuleren in het buitengebied.

Is uw partij bereid in het buitengebied duurzame nevenfuncties toe te staan.

Leefbaar Zeewolde

Deze vraag heeft rechtstreeks betrekking op landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast willen wij geen intensieve veehouderij, zoals nertsenfokkerijen of varkensflats in het buitengebied toestaan.

De mogelijkheden voor de ontwikkeling van nevenactiviteiten, zoals aangegeven in het huidige bestemmingsplan, bieden voldoende ruimte aan onze ondernemers in de agrarische sector.

VVD Zeewolde

We hebben veel waardering voor onze boeren. We willen dat de agrarische sector zich innovatief kan blijven ontwikkelen en niet onnodig gehinderd wordt. Boeren krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. De digitale bereikbaarheid wordt ondersteund door een adequaat digitaal netwerk. Daarnaast is een goede weginfrastructuur van groot belang. Wij zetten ons volop in om de wegen in het buitengebied te verbeteren

D66 Zeewolde

Er gebeurt al veel in het buitengebied: het windpark bijvoorbeeld. Stimuleer de inwoners lid te worden van De Nieuwe Molenaars. Grondgebonden zon is onontbeerlijk om op termijn de doelstelling van 200% eigen energie op te wekken. Maar wel op een zorgvuldige manier. Een te grote zonnepanelen spiegel in het buitengebied kan te veel ten kosten gaan van de grond die waardevol is voor de voedselvoorziening.
Daarom kan er efficient gebruik gemaakt worden van de grond rond de windmolens en de bermen langs de wegen in de gemeente.
Ook hiervoor geldt dat de sector zelf het best kan beoordelen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaamheid: behandel aanvragen voor nevenfuncties met een positieve insteek!

Zeewolde Liberaal

Onze land- en tuinbouwsector en de daarvan afgeleide bedrijven verdienen onze volle aandacht. Tezamen vormen zij van oudsher een economische factor van grote betekenis. Er is een groeiende vraag naar kwalitatief beter, gezond en eerlijk voedsel. Zeewolder ondernemers zetten in op meer duurzame productiemethoden voor mens, dier en omgeving. Door de juiste voorwaarden te scheppen en de nodige ruimte te creëren wil Zeewolde Liberaal de agrarische sector stimuleren te innoveren en in samenhang met de omgeving duurzaam te produceren. Daarbij passen geen extra gemeentelijke regels boven op de provinciale, landelijke en Europese regelgeving. Flevoland is gemaakt voor voedselproductie, we beschikken over ’s werelds beste landbouwgronden; verdere onttrekking van onze waardevolle landbouwgronden voor natuurontwikkeling en/of zonneparken moet dan ook voorkomen worden.

Het buitengebied van Zeewolde in combinatie met agrarische activiteiten biedt tal van mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Initiatieven daartoe kunnen op de steun van Zeewolde Liberaal rekenen.

ChristenUnie Zeewolde

Het is onze overtuiging dat de ondernemers in het buitengebied het beste voor hebben voor hun dieren en akkerbouw. Daarnaast hebben ze ook een onderneming te runnen en moeten ze een goede boterham kunnen verdienen. Het is tegelijkertijd noodzakelijk dat we steeds duurzamer gaan ondernemen. Het is daarom van groot belang dat de gemeente samen met de ondernemers kijkt welke mogelijkheden er zijn om hierin verder stappen te zetten. We zijn bereid om serieus naar elke aan duurzame nevenfunctie te kijken. Er zal wel een relatie moeten bestaan met de hoofdfunctie.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

Zeewolde heeft een groot grondgebied, waarvan vele duizenden hectares in gebruik is door de landbouw. Het grote ruime buitengebied is gebaat bij de ontwikkeling van de agrarische sector met economisch perspectief. De PvdA/GroenLinks Zeewolde maakt daarbij wel een duidelijke aantekening dat wij geen intensieve veehouderij, varkensflats en andere megastallen wensen. Ze verontreinigen en zijn een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. Wij stimuleren de ontwikkeling van schone en duurzame landbouw en juichen de ontwikkeling en productie en afzet van landbouwproducten in Zeewolde en directe omgeving toe.

Vitaliteit van het platteland is van belang en daarom kijken wij positief aan tegen duurzame nevenfuncties, mits deze passen binnen ons beleid

CDA Zeewolde

Het buitengebied draagt zorg voor ons voedsel en energie en niet alleen voor Zeewolde maar voor veel groter deel van ons land. Duurzame land- en tuinbouw zijn al een relevant onderdeel van het Zeewolder buitengebied. Versterking daarvan gaat hand in hand met het bewustzijn van afnemers en consumenten en bestaansrecht voor de ondernemers. Onze land- en tuinbouw is echter ook een innovatieve sector. Wij steunen initiatieven om de productie te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt.

Het CDA wil de condities voor deze economische bedrijvigheid op zijn minst behouden en zelfs versterken.

BurgerBelang

Goede contacten te behouden met het LTO en de plaatselijke boeren.

Wij zijn altijd bereid om naar nieuwe ontwikkelingen te lijken en in overleg te gaan met de agrariërs in het gebied.