Heeft uw partij nagedacht over creatieve vormen van huisvesting bijvoorbeeld door leegstaande panden te bestemmen voor huisvesting.

Hoe denkt uw partij haar faciliterende rol ten aanzien van het huisvestingsbeleid zo breed mogelijk in te kleden zodat er meer sturing kan komen op het huisvestingsbeleid.

Leefbaar Zeewolde

Iedereen met ideeën om huisvesting voor doelgroepen met een kleine portemonnee, noodhuisvesting of jongeren mogelijk te maken is welkom. Wél gelden er bestemmingsplanregels. Je wilt geen bedrijven beperken in hun activiteiten omdat er woningen in de directe omgeving zijn, net zomin als je in een woonomgeving een bedrijf wilt dat overlast veroorzaakt in het woonplezier, bijvoorbeeld door geluid of parkeeroverlast.

VVD Zeewolde

Ja, daar moet ruimte voor zijn en daar is ook de afgelopen periode al aan gewerkt met de vaststelling van de visie kleinschalige bedrijfsterreinen en de actiewijzer voor het centrum.

Deze vraag begrijpen wij niet. Breed mogelijk inkleden van huisvestingsbeleid leidt niet tot meer sturing. De gemeente moet op basis van de groeipotentie van Zeewolde woningbouw faciliteren binnen slimme ruimtelijke kaders. Verder is het goed dat de gemeente prestatie-afspraken maakt met de woningbouwcorporatie op basis van goede prognoses, marktvraag en investeringscapaciteit.

D66 Zeewolde

D66 is van mening dat panden in het centrum die langdurig leeg staan en waarvan verandering qua bezetting moeizaam is, herbestemd moeten kunnen worden. Een goed voorbeeld is het pand in de Raadhuisstraat waar zich een tandarts gevestigd heeft.

Door de nodige souplesse te hanteren bij verandering van bestemming van panden in het centrum. Het zou interessant zijn een studie te verrichten naar het pand van de gemeente in Het Ravelijn en ook naar de oude brandweerkazerne, om alternatieven te ontwikkelen.
De Brandweerkazerne is de meest prachtige plek van Zeewolde. Als de toekomstige bestemming op zich laat wachten, geef dan ruimte aan jongeren om hier lofwoningen te starten. Geef ruimte aan initiatief, en kook niet alles voor of denk alles uit. Zet zo’n pand in de krant voor goede ideeen en een business case. Verken wat het oplevert. Wees creatief, dan komt er ook creativiteit los.

Zeewolde Liberaal

Zeewolde Liberaal staat in beginsel niet afwijzend tegenover andere bestemmingen voor leegstaande winkelpanden. Dit zal echter per situatie beoordeeld moeten worden. De inzet van onder meer de centrummanager moet er bovenal toe leiden dat ‘Winkelhaven Zeewolde’ als winkelcentrum wordt versterkt en behouden blijft.

Ten aanzien van andere bijvoorbeeld kleine bedrijventerreinen in de kern van Zeewolde is onlangs nog het bestemmingsplan mede met steun van Zeewolde Liberaal aangepast die meer soorten toepassingen mogelijk maken.

Het huidige gemeentelijk beleid ten aanzien van huisvesting is verwoord in de woonvisie 2015 - 2020. Deze woonvisie is onder meer opgesteld vanwege ingrijpende veranderende omstandigheden, waaronder de crisis op de woningmarkt, maar ook op basis van het huidige collegeprogramma 2014-2018.

Aangezien de crisis op de woningmarkt grotendeels voorbij is, de vraag naar jongeren-, starters- en levensbestendige woningen toeneemt en er dit jaar een nieuw college wordt gevormd, is het goed om de huidige woonvisie tegen het licht aan te houden en waar nodig te actualiseren op basis waarvan er meer of andere sturing op het huisvestingsbeleid kan worden gegeven.

ChristenUnie Zeewolde

Alle initiatieven/verzoeken die vanuit de private sector komen moeten serieus worden bekeken. Indien nodig zal de gemeente moeten meewerken aan wijzigingen van bestemmingsplannen.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

PvdA/GroenLinks Zeewolde wil een vernieuwd en gezellig centrum van Zeewolde realiseren door zoveel mogelijk voorzieningen, activiteiten, kleine bedrijfjes, jongerenwoningen in het centrum te vestigen.

Opzettelijke leegstand van panden in het centrum om belastingtechnische, speculatieve redenen pakken we aan door de projectontwikkelaars daarop aan te spreken en een boete op leegstand in te stellen.

Wij bieden voldoende goede en betaalbare huurwoningen en streven een klimaatneutraal bouwen na. Daarnaast komt er ruimte voor tijdelijke huisvesting voor noodgevallen, gescheiden mensen of slachtoffers van huiselijk geweld. Wij bieden ruimte voor nieuwe woonvormen zoals tiny houses en wij streven naar een oplossing voor de permanente bewoning van recreatieobjecten.

CDA Zeewolde

Het CDA ziet hier in Zeewolde geen primaat in voor de politiek op dit moment.

Het CDA ziet dat de gemeente bouwproposities genoeg heeft. Het CDA ziet ook dat er een jarenlange wachtlijst is voor betaalbare huurwoningen. Ons Nederlandse stelsel van huurwoningen is bijzonder in Europa en dat moeten we zo houden. Het kan niet zo zijn dat woningbouwverenigingen vleugellam worden gemaakt voor nieuwbouw en daarom vinden we dat de gemeente zich moet opstellen als een goede partner voor de woningbouwvereniging om een veilig en vertrouwd en betaalbaar woongenot ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.
Ondanks dat ons “Woonpalet” nog jong is, staat zij in onze Nederlandse traditie. De sociale woningbouw zal vooral tot stand komen door de woningbouwcoöperaties. Onze Rijksoverheid heeft voor de komende jaren een groot beslag gelegd op de mogelijkheden die Woonpalet ons dorp kan bieden, derhalve is het CDA van mening dat samenwerking gezocht moet worden met andere coöperaties. De gemeente moet hierin de bemiddelende rol spelen.

BurgerBelang

Ja, dat is zeker mogelijk, alleen wel voorzichtig zijn met het herbestemmen van winkelpanden. Wanneer een winkelstraat ook een woonbestemming krijgt en er voorzieningen zoals een tandartspraktijk worden gevestigd bevordert dat niet de gezelligheid.

In overleg met de gemeente en ontwikkelaars te versterken om woningzoekenden in de breedste zin te faciliteren.