De jeugd is onze toekomst.

Hoe kunnen wij Zeewolde aantrekkelijk houden/maken voor jongeren.

Is naar de mening van uw partij voldoende aandacht voor drugs en alcohol preventie.

Welke maatregelen wenst uw partij om het pesten tegen te gaan.

Leefbaar Zeewolde

Leefbaar Zeewolde vindt dat jeugd en jongeren één van de prioriteiten van het gemeentelijk beleid moet zijn. Dit beleid moet ook gericht zijn op ontwikkeling (leren), kansen en mogelijkheden en niet alleen op het benoemen en beheersen van onrust en problemen. Jongerenbeleid als prioriteit. Dat betekent dat er ook voldoende financiële middelen moeten zijn. Leefbaar Zeewolde wil een inventarisatie maken van de door jongeren ervaren knelpunten binnen jongerenhuisvesting in het dorp. Daarmee bedoelen we de behoefte aan kleine gemeenschappelijke woonvoorzieningen (HAT-eenheden), of kamers, appartementen, Tiny Houses, of eengezinswoningen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende algemeen toegankelijke sportmogelijkheden zijn voor de jeugd, en dat er meer mogelijkheden moeten komen voor jongeren om zich cultureel te uiten, bijvoorbeeld een combinatie van een dans-, muziek- en zangwedstrijd.

Er wordt veel ingezet op alcohol- en drugspreventie. De ouders spelen hierin een zeer belangrijke rol.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Wanneer wij elkaar in de gemeenteraad met respect behandelen en niet op de “man” of “vrouw” spelen, laten we daarmee zien hoe je met elkaar om gaat. Wij hebben als gemeenteraad geen grip op de wijze waarop bestaande pestprotocollen in het onderwijs worden nageleefd. Ook kunnen wij geen beleid hiervoor maken omdat wij geen zeggenschap hebben als gemeenteraad over de locaties en/of organisaties waar pesten over het algemeen plaatsvindt. Hoe spijtig dit ook is.

VVD Zeewolde

Voor jeugd is belangrijk dat zij kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. Focus moet liggen op goed onderwijs en sport/beweging.
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één aanspreekpunt is dat samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

D66 Zeewolde

Sinds jaar en dag klaagt de jeugd in Zeewolde dat er niks te beleven valt in het dorp. Wij tekenen daarbij aan dat het gras bij de buren altijd groener is…

In ons dorp met de omvang van nu, is het niet te verwachten dat er meer mogelijkheden voor de jeugd zullen ontstaan. Te prijzen zijn de activiteiten van De Groene Schuur.

Een beter OV zal de jeugd meer opties bieden. OV wordt weliswaar georganiseerd op provinciaal niveau, maar dat is geen excuss om dan maar niks te doen als gemeente. Ook hier onderzoeken wat er samen met bv de taxibedrijven en vrijwilligers opgezet kan worden. (het mes snijdt aan meerdere kanten omdat er ook veel ouderen afhankelijk worden van OV.

Er wordt veel gezegd over het de schaalgrootte van alcohol en drugsgebruik. Het hoort bij het bestaan en jongeren zullen altijd naar genotsmiddelen blijven zoeken. Een open samenleving zal eerder in staat zijn jongeren te informeren over de gevolgen van drugs en alcohol. Deze openheid stimuleren door ervaringsdeskundigen in te schakelen bij voorlichting in de hoogste groepen van het BO en alle klassen van het VO.

Welke maatregelen wenst uw partij om het pesten tegen te gaan.
Op deze vraag is geen antwoord gegeven door de desbetreffende politieke partij

Zeewolde Liberaal

Een samenleving waar niemand aan de kant hoeft te staan en iedereen zich thuis voelt, moet zijn zaakjes goed voor elkaar hebben. Dat begint al met goede kinderopvang en passend onderwijs dat aansluit op de talenten van ieder kind. Het creëren en in stand houden van passende werkgelegenheid is voor ons een topprioriteit.
Iedereen die dat wil moet in Zeewolde kunnen blijven wonen. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren. Wil Zeewolde een vitaal dorp blijven, dan moeten er meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren, starters en doorstromers beschikbaar komen.

Jongeren die meer moeite hebben om hun draai in de samenleving te vinden en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden actief geholpen werk te vinden en te behouden. In de komende periode wil Zeewolde Liberaal zich maximaal inzetten om werkloze jongeren (en ouderen) perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. De gemeente treedt daarbij op als springplank waar dat kan, door stage-, leerwerk en werkervaringsplekken aan te bieden.
Zeewolde Liberaal wil dat de gemeente zich meer gaat inspannen voor genoeg jongeren- en starterswoningen. Wij steunen iedere vorm van alternatief bouwen om het gewenste doel te bereiken: er voor zorgen dat jongeren in Zeewolde op de woningmarkt aan bod komen. Om het eigen woningbezit onder starters te stimuleren wil Zeewolde Liberaal de bestaande regeling voor startersleningen zo lang mogelijk voortzetten.

Zeewolde mist op dit terrein voldoende gevarieerd aanbod van jongeren- en starterswoningen en hoogwaardige werkgelegenheid.

Er is genoeg aandacht voor drugs- en alcoholpreventie

Wij staan voor een overheid die zo goed mogelijk de vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden van de individuele mens garandeert en faciliteert. Respect voor elkaar, voor dieren en voor onze natuurlijke leefomgeving vormen daarbij het uitgangspunt.

Pesten, maar ook discriminatie en racisme horen dus niet in dat rijtje thuis en moeten altijd krachtig worden veroordeeld en bestreden.

De gemeente geeft dit al handen en voeten door onder meer te werken aan 'een veilige school'. In samenwerking met scholen, bureau Halt, de GGD, Tactus en wijkagenten wordt voorlichting gegeven over diverse onderwerpen, zoals: gevaren van alcohol en drugs, pesten, groepsdruk, normen en waarden, lover boys, vuurwerk. Ook zijn er afspraken met scholen gemaakt over hoe om te gaan met bepaalde situaties, als pesten, grensoverschrijdend gedrag, zeden en overlijden. Mocht dit bestaande beleid versterking behoeven, dan zal Zeewolde Liberaal dat zeker ondersteunen.

ChristenUnie Zeewolde

De ChristenUnie houdt de vinger aan de pols wat betreft de drugs en alcoholpreventie in Zeewolde. We zijn tevreden met de uitvoering van de regels, door de daartoe aangestelde autoriteiten, zoals de burgemeester en de politie. Ook zien wij dat sportverenigingen hun verantwoordelijkheid oppakken en wij willen dit ook van harte ondersteunen. De CU vindt het belangrijk om al in een vroeg stadium door voorlichting op scholen en dergelijke de jeugd bewust te maken van de risico’s van alcohol en drugs.

Pesten is een naar verschijnsel en helaas niet alleen onder de jeugd te vinden. Er zijn hier protocollen voor en toch is het belangrijk om er alert op te blijven. De scholen hebben een belangrijke rol om pesten tegen te gaan. Leraren moeten goede tools aangereikt krijgen om signalen op te pakken en goede interventies te plegen.

Wat betreft het aantrekkelijk houden van Zeewolde. Naast het scheppen van meer vertier, moeten we ook denken aan betere vervoersmogelijkheden ook in het weekend, en betaalbare woonvormen en voldoende stageplaatsen voor jongeren in Zeewolde. Daar wil de ChristenUnie zich sterk voor maken.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

Goed onderwijs is een voorwaarde voor echte kansen voor iedereen. Belangrijke randvoorwaarden zijn een goed schoolgebouw en een veilige omgeving en toegankelijkheid. De vestiging van voortgezet onderwijs heeft de afgelopen jaren er toe geleid dat steeds meer jeugd in Zeewolde naar school blijft gaan, ook als dat extra voorzieningen vraagt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. PvdA/GroenLinks Zeewolde vindt dat belangrijk voor de binding met de eigen samenleving. Schoolgebouwen behoren in alle opzichten van goede en doelmatige kwaliteit te zijn. Wij blijven ons inspannen om de “bovenbouw” van het voortgezet onderwijs in Zeewolde mogelijk te maken. Wij willen voor iedereen een diploma. Het multifunctioneel gebruik van onderwijsaccommodaties wordt gestimuleerd. Als voorbeeld daarvan zou de muziekschool gebruik kunnen maken van lege lokalen. De maatschappelijke stages voor scholieren wordt voortgezet.

Wij ondersteunen jeugd en jongeren voor het nemen van initiatieven voor activiteiten, projecten of evenementen. De Groene Schuur is een voorbeeld van een voorziening die in stand moet blijven.

Wij willen jongerenwerk dat past bij onze moderne jeugd en bieden hen een locatie centraal in het dorp. Het straathoekwerk signaleert en biedt positieve begeleiding aan de jongeren.

PvdA/GroenLinks is van mening dat de afgelopen jaren te weinig is ingezet op alcohol en drugs preventie. De nieuwe notitie Jongerenwerk heeft lang op zich laten wachten, ondanks aandringen van onze kant. Op dit moment moet deze nieuwe notitie nog worden vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens verwoord naar een uitvoeringsprogramma. Dit alles heeft te lang op zich laten wachten en vraagt snel actie.

Zeer recent is in de Stentor een artikel verschenen over een geval van ernstig pesten van een scholier. Op de basisscholen wordt jaarlijks ingezet op een Marietje Kessels training (weerbaarheidstraining voor kinderen). PvdA/GroenLinks Zeewolde stimuleert de ontwikkeling van een vergelijkbare training voor het voortgezet onderwijs.

CDA Zeewolde

De gemeente schept de voorwaarden dat bewonersgroepen, verenigingen of andere initiatiefnemers elkaar kunnen ondersteunen bij fondsenwerving. Daarmee komt ook meer privaat geld voor investeringen in de lokale samenleving beschikbaar. Het lokale steunpunt voor vrijwilligers geeft hiervoor trainingen.
Zeewolde is door pioniers opgebouwd en daardoor is de afgelopen 30 jaar veel ontstaan door vrijwilligerswerk. Juist daardoor is het dorp gaan leven. Evenementen organiseren en verenigingswerk is onmisbaar voor het welzijn van onze samenleving. De overheid zal ook voor de komende tijd dit ruimhartig moeten faciliteren, zowel door ambtelijke ondersteuning, maar ook door middelen ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn evenementen een mooi middel om mensen van de bank in beweging te krijgen en weer deel te laten nemen aan de maatschappij.

De Statistieken laten al enige tijd een stijging zien in het aantal druggerelateerde zaken. Met enige regelmaat worden kwekerijen (ook in woonhuizen) ontdekt met alle gevaren van dien. Een brede aanpak inclusief de aanpak van de handel staat het CDA voor. De beschikbare kennis van de betrokken in het werkveld wordt ingezet voor zichtbaar beleid. 

Problematisch alcoholgebruik en drugsgebruik door jongeren onder de 18 jaar dient te worden aangepakt. De gemeente zal hierop samen met de ouders, scholen en de verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, sportkantines et cetera) een proactief beleid (voorlichting en actief benaderen) voeren en optreden als de regels worden overtreden. Sinds een aantal jaar moeten jonger die onder de 18 jaar zijn en heel graag psychologische hulp willen, via de gemeente ´bewijzen´ dat deze hulp ook echt nodig is. De tijd van het aangeven bij de gemeente dat er hulp nodig is tot het echt hulp krijgen duurt vaak te lang (denk aan +/- 3 maanden). Hier willen wij graag verandering in.

BurgerBelang

Wat drugspreventie betreft willen we dat dit een speerpunt wordt van het politiebeleid. Dit staat ook in ons verkiezingsprogramma. Aan de andere kant, waar de verveling toeslaat wordt de hang naar experimenteren groter. Er moet in dit dorp aandacht besteed worden aan de jongeren. Er is weinig te doen en een gebouw waar activiteiten georganiseerd worden zoals een game-avond, disco, een workshop dj’en, een workshop grafitti spuiten, koken, thema-avonden enz.