Een van de sterkste punten van Zeewolde is de natuur.

Is uw partij voorstander van natuur educatie op de basisscholen en hoe wil uw partij dit bevorderen.

Op welke wijze wil uw partij voorkomen dat er stoffen/middelen gebruikt worden die schadelijk zijn voor de natuur.

Leefbaar Zeewolde

Op deze vraag is geen antwoord gegeven door de desbetreffende politieke partij

VVD Zeewolde

Lesprogramma's zijn een verantwoordelijkheid van de scholen. Gelukkig pakken zij ook natuureducatie op door bijvoorbeeld samen te werken met Staatsbosbeheer of het IVN. Wij zien hier niet een specifieke rol voor de gemeente anders dan een faciliterende rol, zoals het recente voorbeeld om de ontwikkeling van een voedselbos mogelijk te maken.

De gemeente kan gebruik maken van de middelen die wettelijk zijn toegestaan.

D66 Zeewolde

De leerkrachten van het basisonderwijs worden steeds zwaarder belast. Natuureducatie zou nog meer kunnen gebeuren met inschakeling van vrijwilligers van IVN.

Bestrijdingsmiddelen zijn lastig uit te bannen in de landbouw. Er komen steeds meer verordeningen vanuit Europa om hier paal en perk aan te stellen. De sector en zijn belangenorganisaties hebben er baat bij dat er milieubewust geproduceerd wordt. Stimuleer het streven naar duurzaamheid in de landbouw in nauw overleg met de sector: die weet iha waar de mogelijkheden liggen en de beperkingen.

Daarnaast kunnen wij lokaal niet direct invloed hierop uitoefenen, daar we hierin gewoon de wet- en regelgeving volgen. Dit beïnvloeden wij via onze kanelen in Den Haag.

Zeewolde Liberaal

Zeewolde Liberaal vindt het uiteraard belangrijk dat kinderen op de basisschool respect voor elkaar, voor dieren en voor onze natuurlijke leefomgeving wordt bijgebracht. Er wordt ook nu al natuureducatie op basisscholen gegeven. Door de IVN / Roode Schuur bijvoorbeeld of Staatsbosbeheer en zo heeft basisschool de Toermalijn haar eigen educatieve doe- en ontdektuin: de Toertuin. Het in de duurzaamheidsvisie opgenomen doel om samen met alle basisscholen één keer per twee jaren een natuur- en milieu educatief project te organiseren, kan op steun van Zeewolde Liberaal rekenen.

Door de juiste voorwaarden te scheppen en de nodige ruimte te creëren wil Zeewolde Liberaal de agrarische sector stimuleren te innoveren en in samenhang met de omgeving duurzaam te produceren. Daarbij passen géén extra gemeentelijke regels boven op de provinciale, landelijke en Europese regelgeving.

ChristenUnie Zeewolde

De ChristenUnie is voorstander van natuur educatie en wil middels duurzaam inkopen met een social return paragraaf stimuleren dat aannemers gezamenlijk met scholen activiteiten ontplooien zoals viering van de nationale boomplantdag, aanleggen van bijenlinten in de parken i.v.m. biodiversiteit, realiseren van plukbossen.

Door een juist inkoopbeleid zijn in Zeewolde duurzame criteria een harde eis. (Fair trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Van lokale ondernemers wordt verwacht dat zij zich aan de wettelijk eisen voldoen en waar nodig wordt er gehandhaafd.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

Natuur vormt ons handelsmerk, het grote oppervlakte aan bos, groot water, veel nieuwe natuur en grote lege ruimte. De ontwikkeling van natuur is essentieel voor Zeewolde maar ook voor het welzijn van inwoners. Er mag meer ruimte voor natuur gemaakt worden. Daarbij zijn wij terughoudend in ontwikkeling van allerlei vormen van recreatie in bos- en natuurgebieden.
Natuur- en milieueducatie is nodig om mensen actief te betrekken bij het belang van de natuur voor de leefomgeving. De natuur- en milieueducatie van het IVN in de Roode Schuur blijft bestaan en wordt door PvdA/GroenLinks Zeewolde actief gesteund.

Het gebruik van stoffen/middelen die schadelijk zijn voor de natuur zijn verboden.

CDA Zeewolde

Het is belangrijk dat onze jeugd weet dat de wereld waar in zij leven uniek is en beschermd moet worden ook weer voor hun kinderen en kleinkinderen. Het is aan de scholen deze kansen in Zeewolde te benutten.

Het gebruik van milieugevaarlijke stoffen is een ieder zijn zorg; de gemeente weegt het gebruik af bij aanbestedingen in de openbare ruimte.

BurgerBelang

Wij zijn daar zeker voorstander van en vinden dat de Rode Schuur hierin zeker een mooie rol vervult. Deze actieve vereniging draagt zeker bij aan de natuur educatie in Zeewolde. Hulde hiervoor!

Door handhaving van de bestaande regels  willen wij voorkomen dat er stoffen/middelen gebruikt worden die schadelijk zijn voor de natuur

Verbieden van Round Up en andere schadelijke stoffen die slecht zijn voor de natuur.