Is Zeewolde naar de mening van uw partij een seniorvriendelijke gemeente en zo ja, hoe dat uw partij dit te blijven c.q. te verbeteren met het oog op de toenemende groei van het aantal ouderen.

Hoe wilt u de ouderen hierbij betrekken?

Leefbaar Zeewolde

Zeewolde is een seniorvriendelijke gemeente. Niet voor niets is het gebied tussen de Sfinx en de Horsterweg bestempeld tot woonzorgzone. Leefbaar Zeewolde vindt dat ouderen dichtbij het centrum horen te wonen. Daarnaast zijn ook de welzijnsvoorzieningen in of nabij dit gebied georganiseerd. De buurtsportcoaches komen in de wooncomplexen voor ouderen. De motie van Leefbaar Zeewolde om het beweegpark te realiseren is unaniem aangenomen. Ook worden er cursussen gegeven om ouderen bekend te maken met internet en Digid, omgaan met dementie enzovoorts.

Wij willen de capaciteiten en talenten van de actieve senioren beter benutten voor de Zeewolder gemeenschap. Leefbaar Zeewolde wil dit doen in samenspraak met deze doelgroepen en ouderenorganisaties

VVD Zeewolde

Ja ook voor ouderen is Zeewolde een prachtig dorp. Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, zoals de kangoeroewoning (geschikt voor mantelzorg) of groepswoningen. Daarnaast stimuleren we dat nieuw te bouwen woningen levensloopgeschikt worden gebouwd conform Woonkeur. We zijn ook voorstander van woonzorgzones – zoals in het centrum – waarmee mensen worden ondersteund langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

D66 Zeewolde

In toenemende mate zijn ouderen langer actief en bereid en in staat (vrijwilligers)werk te verrichten. Te denken valt aan activiteiten als vrijwilliger bij verenigingen, maar ook als mantelzorger. Helaas zijn er ouderen die misschien wel willen, maar zich niet zo gemakkelijk aanmelden omdat ze de ingangen niet kennen. Hier ligt een taak voor bv Welzijn Zeewolde om die verbinding tot stand te brengen.
Er is in Zeewolde ruimte voor veel initiatieven als Toon Hermanshuis of Alzheimer cafe. Dat is mooi. Denk ook dat de rol van de kerken in deze van onschatbare waarde is.

Verder is het van belang dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen en genieten van hun eigen wooncomfort.
D66 is er voorstander van om bij te dragen in deze wens.
Daarvoor willen wij dat Gemeente Zeewolde een blijverslening beschikbaar stelt.
De blijverslening is een instrument waarmee mensen die een koopwoning hebben en die moeten aanpassen door ouderdom en/of gebreken, daar geld voor kunnen lenen. Het gaat dan om mensen, die anders misschien zouden moeten verhuizen omdat zij niet meer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen. Met de lening kunnen bewoners zelf hun woning ‘levensloopbestendig’ maken, ook als ze daar zelf niet het geld voor hebben.

Tot slot moeten we ook voor deze doelgroep zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn, mooi dat hier onlangs weer opdracht is gegeven voor het bouwen van nieuwe (zorg) appartementen in het centrum.

Zeewolde Liberaal

Gezondheid is een groot goed en het is ieders verantwoordelijkheid om er zelf alles aan te doen om een goede conditie te hebben en te houden. Maar als de gezondheid je in de steek laat, dan helpen we elkaar. Vaak worden zieken en ouderen eerst geholpen door familie, buren en vrijwilligers. Deze mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat hen met het Steunpunt Mantelzorg bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Maar als zelfredzaamheid niet meer lukt of niet mogelijk is, moeten zorgverleners en -professionals klaar staan voor het regelen en aanbieden van de ondersteuning en zorg die nodig zijn. Zeewolde Liberaal vindt dat iedereen goede zorg verdient en daar toegang toe moet hebben. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past, het blijft uiteindelijk maatwerk.

Het is van belang dat de gemeente zorg dicht bij de mensen aanbiedt, zodat aan de ene kant mensen die dat willen en kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben, maar aan de andere kant Zeewolde niet meteen hoeven te verlaten als ze niet langer in staat zijn om thuis te blijven wonen, maar bijvoorbeeld verzorgd moeten worden in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Andere zaken die van belang zijn:
- Zorgen voor passende en levensbestendige woonruimte
- Zorgen voor goed openbaar vervoer

Sinds 2013 houden wij maandelijks spreekuur in de Oude Bieb of komen wij gewoon bij inwoners (jong én oud) en ondernemers langs als zij zaken hebben die om de aandacht van gemeente en politiek vragen. Maar dat is natuurlijk nog niet voldoende, want mensen willen niet alleen gehoord worden, maar ook daadwerkelijke een bijdrage kunnen leveren. Wij zouden dan ook graag zien dat bij belangrijke zaken inwoners daadwerkelijk in het hele traject worden meegenomen en deelgenoot worden gemaakt van het besluitvormingsproces.

ChristenUnie Zeewolde

De ouderen in Zeewolde vertegenwoordigen een actief en mondig deel van onze bevolking. Zij zijn nu al actief op meerdere fronten, zoals in het verenigingsleven, als vrijwilliger en in de kerk. Zij bieden ondersteuning in mantelzorg en bij de opvoeding van de kleinkinderen.

Eenzaamheid is in Zeewolde een groot probleem. Signalering en betrokkenheid hierbij is van groot belang. De gemeente mag hier een actieve rol in spelen maar die mentaliteit geldt voor ons allen, als de wijkbewoners in de buurt. De vaak oudere mantelzorger verdient ondersteuning. Er moet voldoende plaats zijn en blijven voor passende woonvormen zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven en indien nodig moet er ook voldoende (verplegende) verzorging in ons dorp blijven.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

De groep inwoners van 55 jaar en ouder zal de komende jaren sterk in aantal gaan toenemen. Daarmee krijgt Zeewolde ook een meer evenwichtige bevolkingsopbouw. De groep senioren is een actieve groep en neemt volop deel aan onze samenleving. Daarnaast is er groep ouderen die beperkingen ondervinden of gaan ondervinden. Wij houden daarmee rekening door ons beleid aan te passen en dan met name op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit en veiligheid. Onze voorzieningen groeien dus mee met de toename van het aantal ouderen. Wij bieden mensen de gelegenheid om zelf te bepalen hoe hun toekomst er uit komt te zien. We gaan daarom het gesprek aan over hun behoeften en daarnaast concreet door nieuw te bouwen woningen levensloopbestendig te maken. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde “blijverslening” (=hiermee beschikt een aanvrager over financiële middelen om tegen een gunstige rente en voorwaarden de woning aan te passen aan de zorgvraag). Daarnaast moet bij de provincie sterk aangedrongen worden op verbetering van het openbaar vervoer. De regiotaxi moet breed inzetbaar en betaalbaar zijn en blijven.

CDA Zeewolde

Het CDA denkt dat er nog een flink aantal zaken dient te worden gerealiseerd om te kunnen zeggen dat we een seniorvriendelijke gemeente zijn. Het CDA zet in op het betrekken van ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Actieve voorlichting door huisbezoek aan 75-plussers kan een goed middel zijn. De demografische opbouw van ons dorp geeft heel duidelijk aan dat er een bubbel zit in de leeftijdscategorie van mensen onder de vijftig. Met het verstrijken van de tijd, en dat gebeurt al sneller dan meesten van ons nu bedenken, neemt de behoefte aan het aantal zorgplekken voor ouderen keihard toe. De opvang van zware zorg is nog steeds onvoldoende in ons dorp. De realisatie daarvan heeft daarom ook de hoogste prioriteit.

Zeewolde heeft heel veel jonge mensen. Maar we moeten denken aan de toekomst. Dat betekent het principe van ‘generatie wonen’ toepassen en daarbij hoort naast de bouw van starterwoningen en gezinswoningen, ook de bouw van zorgvoorzieningen (wonen en zorg) voor onze ouderen. Het CDA vind het van groot belang dat deze zorgvoorzieningen op korte termijn gerealiseerd worden.
Goed luisteren naar de vraag is daarom essentieel. Ook grotere nieuwbouw- of bestaande projecten kunnen in delen worden opgeknipt (flexibel bouwen), om aan de vraag te kunnen voldoen en op maat woningen aan te bieden. Meer dan ooit is samenwerken van groot belang. Het CDA zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars en zorg- en welzijnsaanbieders om zo bovengenoemde doelgroepen te helpen aan een betaalbare c.q. geschikte woning (ook huurwoningen in het middensegment en duurdere woningen). Er zijn goede voorbeelden waarbij de gemeente korting geeft op de grondprijs, (lokale) ontwikkelaars daardoor relatief goedkoop kunnen bouwen en corporaties garant staan om de woning op te kopen als zich geen koper zou melden.

Het ‘fysieke’ kanaal blijft belangrijk, naast het digitale kanaal. Dit is voor het CDA een punt van aandacht, zolang er mensen zijn, die niet (of niet meer) zelfstandig digitaal kunnen werken. De cliënt moet weer centraal komen te staan, we moeten werken op een menselijke maat. D.m.v. de 55+raad, ouderenbonden, kerken, welzijn en waar maar ouderen samen komen. 

BurgerBelang

De groep ouderen in Zeewolde is groeiende en het woningaanbod voor senioren moet worden uitgebreid. Dit bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt. Verder zijn wij voorstander van jaarlijks huisbezoek voor 75-plussers, tijdens zo’n huisbezoek worden knelpunten geïnventariseerd en kan waar nodig handelend worden opgetreden. Een dependance van het polikliniek van het St. Jansdalziekenhuis in Zeewolde.

Door thema avonden te houden voor ouderen. Tijdens deze avonden kan deze groep zelf aangeven waar behoefte aan bestaat.