Zeewolde heeft veel te bieden op het gebied van recreatie en toerisme.

Welke plannen heeft uw partij met Tulpeneiland en de Blauwe diamant.

Kunnen recreatie en natuur samen gaan.

Wenst uw partij de toeristenbelasting te verhogen, te verlagen of op het huidige niveau te handhaven.

Hoe kan naar de mening van uw partij Zeewolde nog aantrekkelijker gemaakt worden voor het toerisme.

Leefbaar Zeewolde

Leefbaar Zeewolde wil voor de recreatieve ontwikkeling de juiste balans vinden tussen de diverse belangen (inwoners, economie, natuur en dorps karakter). Drukte, verkeersstromen en parkeeroverlast als gevolg van toerisme en de consequenties hiervan voor de rust, ruimte en natuur van Zeewolde, zijn voor ons de reden dat wij in Zeewolde geen grootschalige recreatie willen. Ook de ontwikkeling van een groot hotel en een evenementenhal op Strand Horst in Ermelo brengt die belangrijke kernwaarden in gevaar.

Voor een verdere ontwikkeling van de Blauwe Diamant kan worden gedacht aan een kanoverhuurbedrijf, fluisterboten en horecagelegenheden (bijvoorbeeld bij kruising Blauwe Diamant en Groenewoudseweg). Een vereiste is wel dat alle voorzieningen aan de oevers van de Blauwe Diamant een harmonieus geheel met de natuur vormen. De Tulp leent zich uitstekend voor kleinschalige horeca, zeilbotenverhuur en dagrecreatie.

VVD Zeewolde

Het Tulpeneiland moet verder worden ontwikkeld (inclusief het geplande strand) en de Blauwe Diamant moet verder vorm krijgen en worden afgerond, zoals bedoeld en gepland.

Ja, recreatie en natuur horen bij elkaar. Door natuur te beleven ontstaat waardering. Recreatieve ondernemers willen we de ruimte te bieden om te ondernemen, met oog voor de natuur.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente actief meedenkt met recreatie-ondernemers.

Door het afmaken van het Tulpeneiland, inclusief strand en Blauwe Diamant.
Stimuleren van de watersport(evenementen) en de realisatie van fiets- en wandelpaden en vaarroutes.
Door het stimuleren en faciliteren van evenementen.

D66 Zeewolde

De fantastische natuur, de bossen en het water rond het dorp, maken Zeewolde een toeristendorp bij uitstek. Scouting is een succes aan het worden en ook de Eemhof zorgt voor veel overnachtingen in Zeewolde. De gang naar het dorp moet door evenementen, activiteiten in het dorp en de haven , een aantrekkelijk horeca aanbod bevorder worden. Ook de vele dagjesmensen van het strand moeten verleid worden naar het centrum van het dorp. Een actieve VCZ moet hier een rol in willen spelen. Zeewolde Puur is een prima vehikel om dit te bevorderen. Vervoer van campings naar De Stille Kern en het centrum helpt hierbij.

De toeristenbelasting is aan de hoge kant vergeleken met de omgeving. Een verdere differentiatie is het onderzoeken waard. Te overwegen is kinderen onder de leeftijd van 6 jaar vrij te stellen. Ook moet er op toegezien worden en gepubliceerd wat er jaarlijks terugvloeit naar de toeristische sector.

Zeewolde Liberaal

Zeewolde is niet alleen geliefd bij haar inwoners, maar ook bij de talloze toeristen die hier voor kortere of langere tijd verblijven. Een kleine 800.000 recreanten genoten in 2015 vooral van het water, de stranden en de mooie natuur, terwijl verblijfsgasten, die in totaal zo’n 1,2 miljoen overnachtingen boekten, Zeewolde ook associeerden met gezelligheid, vriendelijkheid en gastvrijheid. De toeristische sector leverde Zeewolde in 2015 bijna € 100 miljoen euro op en 1.600 tot 1.850 banen.

Wat Zeewolde Liberaal betreft moet toerisme het financiële anker worden, waardoor de gemeente in staat blijft het eigen beleid goed uit te kunnen voeren; de zogenaamde niet-wettelijke taken die de gemeente zélf moet zien te financieren. Het zwembad bijvoorbeeld of de bibliotheek. Niet door de toeristenbelasting te verhogen, maar door randvoorwaarden te scheppen die meer overnachtingen in Zeewolde mogelijk maken en die toeristen verleiden langer te verblijven en meer te besteden. Daar vaart de toeristische sector wel bij, maar ook het centrum, de horeca, andere ondernemers en natuurlijk de gemeente en haar inwoners.

Zeewolde Liberaal wil een Masterplan Toerisme, een economisch deltaplan, inclusief een stevige samenwerkingsdialoog met Ermelo en Harderwijk, groots en ambitieus, een bundeling van alle krachten, waarin we al onze bestaande parels – van Stille Kern tot Blauwe Diamant, van De Eemhof tot Hans & Grietje, het Wolderwijd als groot beschut watersportparadijs - én nieuwe initiatieven, waarbij het Tulpeneiland als toeristische hotspot niet mag ontbreken, aaneenrijgen tot een begeerlijke ketting: Zeewolde moet je natuurlijk zien en beleven!

Zeewolde Liberaal wil van het Tulpeiland een echte toeristische hotspot maken. Bijvoorbeeld een soort van keukenhof met bloemen en planten van Zeewoldse agrariërs (duurzame productie / natuureducatie), met drijvende kassen en ecologdes met eigen kano’s voor de deur, waarbij je zo vanuit je vakantiehuisje het Wolderwijd op kan varen.

ChristenUnie Zeewolde

Het Tulpeiland en de nieuwe toegangssluis naar de Blauwe Diamant zijn een markant onderdeel van de kustzone van Zeewolde en krijgen een prominente plek binnen de watersport van Zeewolde en kan mogelijk als opstap dienen voor aspirant watersporters. De te ontwikkelende plannen dienen de aantrekkingskracht van Zeewolde als waterdorp te versterken.

De natuur en de recreatie zijn belangrijke pijlers van Zeewolde, wij willen een optimale natuurbeleving ervaren zonder hekken, wij zijn te gast in onze bossen en hebben respect voor de natuurwaarden. De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.

Huidige niveau handhaven van de toeristenbelasting is voor ons prima.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van Zeewolde daarom wordt er samen met recreatie- en toeristische ondernemers een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond Zeewolde verder wordt gestimuleerd. Hierin zien wij ook een belangrijke plek voor de Scouting, Staatsbosbeheer en de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Samen met de watersportvereniging Zeewolde en de Coöperatie Gastvrije Randmeren wordt er maximaal ingezet op het bevaarbaar houden van het Wolderwijd en overige randmeren i.v.m. overlast van aanwezige fonteinkruid. Inzet op randmerengebied promotie, samen met inwoners en lokale ondernemers.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

Zeewolde is een mooie moderne recreatiegemeente, gericht op actieve toeristen en recreanten. Om dat op niveau te houden moet er voortdurend acquisitie gevoerd worden en aan productontwikkeling gewerkt worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Tulpeiland en Blauwe diamant. Een welkome aanvulling op het gebied van recreatie en toerisme, waarbij een mooie verbinding is gelegd tussen water en groen.

De toeristenbelasting is de afgelopen jaren bovengemiddeld gestegen. Wat PvdA/GroenLinks Zeewolde betreft kan dit met niet meer dan met de inflatiecorrectie verhoogd worden. Wij prijzen daarmee anders onszelf uit de markt.

PvdA/GroenLinks Zeewolde vindt dat de bestaande samenwerking van gemeente, bedrijfsleven en middenstand in “Puur Zeewolde” moet worden voortgezet. Door een mooi en breed aanbod van activiteiten gedurende de zomermaanden zetten wij Zeewolde op een positieve manier op de kaart en draagt bij aan onze lokale werkgelegenheid.

CDA Zeewolde

De gemeente heeft de voorwaarden geschapen met het realiseren van beide initiatieven; de potenties zijn duidelijk maar private initiatieven vervolmaken deze projecten.

Natuur en recreatie gaan samen; per situatie vindt een afweging plaats over de mate waarin.

De toeristenbelasting dient in lijn te zijn met het gemeentelijk voorzieningen niveau dat de toerist verwacht en verlangt. Grote aanpassingen in dat niveau worden niet verwacht.

Toerisme is niet iets van het gemeentehuis maar van de gemeenschap. Zeewolde kent een hoog voorzieningen niveau maar dient zich te spiegelen aan het voorzieningen niveau de historische steden om ons heen met een eigen aantrekkelijk aanbod. Het Buitengebied kan in dit kader versterkt worden meer samenhang tussen toeristisch locaties en activiteiten. Dit past bij het ontwikkelingsstadium waarin Zeewolde zich bevind.

BurgerBelang

Wij vinden dat er meer aandacht moet komen voor recreatie en horeca rondom de Blauwe diamant. De aanleg hiervan heeft heel veel geld gekost en dat wordt er niet uitgehaald. Hier hoor je niemand over, maar dat kan niet de bedoeling zijn van deze investering. We denken dan naast horeca aan een natuurspeeltuin, ligweide, huur waterfietsen en andere waterrecreatiemogelijkheden. Het zou fijn zijn wanneer hierbij ook een oplaadpaal voor elektrische fietsen wordt meegenomen.

Recreatie en natuur kan natuurlijk samengaan. Voorbeelden genoeg in Nederland. Kijk naar de duinen en de stranden in Zeeland, het Biesbosch enz.

Het lijkt ons het beste om het huidig niveau te handhaven.

Zeewolde kan zeker nog aantrekkelijker worden voor de toerist. Het aantrekkelijker maken van het centrum, meer mogelijkheden om te recreëren en hierbij onze uitzonderlijke ligging met vele kilometers kust uitbuiten.