Zeewolde is een sportieve gemeente met tal van sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Is uw partij bereid het project met de buurtsportcoaches te continueren.

Leefbaar Zeewolde

De wethouder van Leefbaar Zeewolde, Rein Zijlstra, is de grote trekker van de buurtsportcoaches geweest. Buurtsportcoaches zijn dé verbinder tussen de sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de inwoners. Wij zullen dit project continueren.

VVD Zeewolde

Ja, sport en beweging zijn cruciaal voor gezond en fijn leven.

De gemeente is al heel actief, vooral als het gaat om het tot standbrengen van sportvoorzieningen en het bevorderen van sportdeelname. Voor ons betekent sportstimulering niet automatisch subsidiëring. De sporter mag ook betalen voor zijn sport(vereniging). Er zijn vele manieren om Zeewolde nog sportiever te maken.

D66 Zeewolde

De buurtsportcoaches zijn zeer waardevol voor Zeewolde: zowel voor de jeugd als ook de ouderen. De jeugd kan gestimuleerd worden meer te gaan sporten na een kennismaking met diverse sporten en de ouderen moeten via de sportcoaches ook in beweging gebracht worden. Initiatieven van bv de atletiekvereniging verdienen steun.

Het accommodatiebeleid om basisvoorzieningen tot stand te brengen, dient gehandhaafd te blijven. Sportverenigingen moeten zich zoveel mogelijk zelf te kunnen bedruipen en niet te afhankelijk van subsidie worden. Uitzonderingen bevestigen deze regel.

D66 heeft zich de afgelopen vier jaar regelmatig opgehouden met de verenigingen. We moeten ons wel realiseren dat het niet meer vanzelfsprekend is dat mensen langdurige relaties aangaan met een vereniging, dat er steeds minder vrijwilligers zijn en dat leden zich meer als klanten opstellen dan als mede eigenaar. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat verenigingsleven belangrijks is voor de sociale samenhang en betrokkenheid op elkaar. Gemeente kan faciliterend zijn om hierover bijv het gesprek tussen verenigingen in aan te gaan.

Zeewolde Liberaal

Sport- en bewegen is goed voor jong en oud. Sport en beweging levert een belangrijke bijdrage aan geluk, gezondheid, sociale cohesie, bevordering van maatschappelijke participatie en het algemene welzijn van de inwoners. De inzet van een buurtsportcoach is een middel om inwoners te stimuleren meer te gaan sporten en te bewegen. Gemeenten krijgen daarvoor vanuit het Rijk geld, maar betalen daar zelf ook aan mee. Ook sportverenigingen en commerciële sportaanbieders (voorzover ze dat nog niet doen) kunnen daarin een belangrijke rol vervullen.

Zeewolde is een echt sport- en beweegdorp, inclusief sportvisie en beleid en vele verenigingen en mooie (sport) voorzieningen. Zoals de gecombineerde ijs- en atletiekbaan bijvoorbeeld die in 2018 wordt geopend. Door te pleiten voor een actievere rol voor de gemeente als het gaat om subsidiëring van de sport, doen we de gemeente tekort. Gemeente Zeewolde bevordert ook nu al sport in de volle breedte en ziet het als een gemeentelijke kerntaak. Zeewolde Liberaal ziet wel graag een vergaande samenwerking tussen zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders tot stand komen en steunt het daartoe in 2017 opgerichte sportplatform van harte.

ChristenUnie Zeewolde

Wij willen het verenigingsleven in het algemeen zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren. Daarbij past het streven naar een zo groot mogelijk aanbod van sportverenigingen en ook de buurtcoaches leveren een waardevolle bijdrage. Wij streven dan ook naar continuering hiervan.

Het moet duidelijk zijn hoe het beschikbare subsidiegeld wordt verdeeld.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

Sporten en bewegen is een investering in gezond leven. Wij bezitten een scala aan sportmogelijkheden die door vrijwilligers gerund worden en een maatschappelijke functie hebben. Voor een goede ontwikkeling van de sportvoorzieningen wil PvdA/GroenLinks Zeewolde dat de gemeente stimuleert en ondersteunt. Ook bij complexe zaken als regelgeving en procedures. Wij willen dat het werk van de buurtsportcoaches wordt voortgezet.

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Wij willen dat elk kind van 6 jaar kan leren zwemmen en willen het schoolzwemmen terug in Zeewolde.

CDA Zeewolde

Ja, de buurtsportcoaches zijn een belangrijke pijler in het vroeg signaleren van problemen en ondersteunt met andere pijlers het preventiebeleid van de gemeente.

Nee, de rol wordt gezien als voorwaardenscheppend en ondersteunend als de sport deelname door bijv. achterstandssituaties niet meer bereikbaar is voor individuen. Wel kan de gemeente sportverenigingen ondersteunen in allerlei andere zaken waar zij hulp nodig hebben.

BurgerBelang

Coaches hebben een bemiddelende functie tussen gemeente voor alle bewoners van Zeewolde op sportgebied, dus wij zijn bereid dit te continueren.

Ja, wij zijn zeker voorstander omdat wij de sportiefste gemeente van Nederland willen zijn en hierbij willen we niet voorbij lopen aan kunst en cultuur.