Is uw partij voorstander van een sobere en doelmatige renovatie van het sportcomplex het Baken.

Of is uw partij voorstander van een geheel nieuw sportcomplex aan het Kluunpad
Motiveer uw standpunt en geeft u concreet aan hoe uw partij de als gevolg van deze nieuwbouw jaarlijks extra lasten (geschat op € 400.000) zal bekostigen.

Leefbaar Zeewolde

Leefbaar Zeewolde wil in lijn met het collegevoorstel het sportcomplex Het Baken toekomstbestendig maken door tegemoet te komen aan de wensen van de bevolking; geraamde kosten: ca. 8 miljoen euro.

Alternatieve plannen kosten ca. 16 miljoen euro en hebben geen aantoonbare voordelen, maar dreigen met een bedrag van ca. € 400.000 per jaar de gemeente financieel uit het lood te slaan en de lasten voor de burger te verhogen. Leefbaar Zeewolde kiest voor vernieuwing en uitbreiding van het zwembad en renovatie van de sporthal op de huidige locatie waarmee Zeewolde binnen zijn begroting blijft.

VVD Zeewolde

Die keuze maken wij nu nog niet. Het college heeft de opdracht aangenomen om beide varianten eerst nog verder uit te werken. We willen in ieder geval dat het zwembad weer voor een lange tijd gaat voldoen aan de moderne eisen en wensen van gebruikers. Daarnaast moet het nieuwe zwembad een goede uitstraling hebben en niet te sober worden ingericht.

D66 Zeewolde

D66 Zeewolde is een van de partijen in de raad die tegen het advies van het college in de noodzakelijkheden voor het zwem/sportcomplex heeft bekeken. Uit dit onderzoek is duidelijk gebleken dat met een groeiende bevolking renovatie ( vooral voor het sportgedeelte) van het oude complex niet voldoende is.

Dat dit jaarlijks € 400.000,-EXTRA moet kosten is ondanks vragen van diverse partijen aan het college nog steeds niet onderbouwd. Daar komt nog bij dat het huidige zwembad open kan blijven tijdens de bouw van het nieuwe bad en dat de sporthal ingericht kan worden volgens de NOC/NSF eisen. De vrijkomende grond van het huidige Baken en sporthal kunnen icm de grond van De Zevenster, uitstekend gebruikt worden voor de bouw van (senioren) appartementen vlakbij het centrum. Tenslotte is er aan het Kluunpad ruimte voor een toekomstige extra sporthal als de door ons beoogde groei van Zeewolde, gerealiseerd wordt.

Zeewolde Liberaal

Zeewolde Liberaal vindt het belangrijk dat er op een verantwoorde en voor Zeewolde meest passende wijze met de vernieuwing van sportcomplex Het Baken wordt omgegaan. Uitgaande van de beschikbare ruimte in de gemeentelijke begroting en de financiële uitdagingen die voor ons liggen, kiest Zeewolde Liberaal voor gedeeltelijke nieuwbouw van het zwembad en renovatie van de sporthal op de huidige locatie.

ChristenUnie Zeewolde

De CU vindt dat een zwembad in Zeewolde met het oog op de toekomst vooral duurzaam dient te zijn. We willen daarbij niet over een nacht ijs gaan. Wij hebben behoefte dat het hele plaatje wordt doorgerekend, rekening houdend met de bevolkingsontwikkeling, kansen met duurzaamheid en de daarbij behorende terugverdientijd na 10,20 of 30 jaar, wat zijn de gevolgen voor de exploitatie in de komende tientallen jaren als er meer innovatieve zaken worden toegevoegd (denk aan online huren van zalen en direct via ideal betalen, slimmere toegangscontrole). Hoe wordt de gasprijsontwikkeling doorgerekend en over tien jaar een nieuwe investering om volledig van het gas af te gaan? Het is dus maar de vraag of dit echt zoveel extra zal kosten.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

PvdA/GroenLinks Zeewolde is geen voorstander van renovatie van sportcomplex Het Baken. Deze is namelijk verre van doelmatig. Met een renovatie kunnen wij ongeveer 10 tot 15 jaar vooruit en wat dan? Alleen de zwembadbak wordt nieuw, maar entree, kleedkamers en gebouw blijven zoals het nu is. Dus worden we over 10 jaar alsnog met een flinke investering geconfronteerd. Een onverantwoorde keuze wat ons betreft. Wij kijken met visie naar de toekomst van Zeewolde en daar hoort een verantwoorde en duurzame sportaccommodatie bij. Daarnaast houden we rekening met onze bevolkingsopbouw en groei, ons sportgebruik en onze toekomstige behoefte. Welke voorzieningen heb je daarvoor nodig? Met een blik naar de toekomst en geen korte termijn denken kiezen we daarom voor een duurzame oplossing, ook uit financieel oogpunt. Dat is waar inwoners recht op hebben. Een verantwoorde sportvoorziening waarmee we 40 jaar vooruit kunnen.

CDA Zeewolde

Nee, de argumenten sober en doelmatig zijn voor het CDA niet automatisch toepasbaar op alle gemeentelijke gebouwen en voorzieningen die we hebben. Hierdoor wordt vergeten dat nu investeren in duurzaamheid op termijn mogelijk wel goedkoper wordt. Het nieuw te bouwen zwembad bouwen op een gasvoorziening terwijl je weet dat de levensduur van het gebouw niet gehaald gaat worden zonder grote investeringen is een korte termijn oplossing die de rekening bij onze kinderen legt.

Het CDA is dus voorstander van een duurzaam zwembad voor de lange termijn. Het CDA denkt dat er een betere vergelijking moet komen tussen renovatie en nieuwbouw zodat ook voor de toekomst het beste wordt besloten. Als het dorp in de komende jaren weer gaat groeien en niet zoals het afgelopen jaar een krimp laat zien, ziet de toekomst van een nieuw zwembad er al weer anders uit. Ultimo zou dit kunnen betekenen dat het CDA kiest voor het alleen vervangen van de technische installatie (relatief goedkoop) en de situatie over 10 jaar weer opnieuw beoordelen.

Burger Belang

Nee, wij zijn geen voorstander van het investeren van heel veel geld geschat op € 8 a 9miljoen in een verouderd pand.

Zeewolde verdient een modern zwembad wat voldoet aan de eisen van deze tijd. Er wordt weinig gekeken naar alternatieve mogelijkheden, In de meeste gemeenten wordt het zwembad bekostigd door investeerders of een coöperatie. Er zijn heel veel verschillende scenario’s en concepten mogelijk. Wij zien genoeg mogelijkheden zoals, investeerders zoeken, energie neutraal bouwen, winstnemingen % uit grondverkoop, coöperatie oprichten, crowfunding, gebruik maken van initiatief 2521 Gewoon Zwemmen van de KNZB, opbrengst windenergie, beklemde reserve uit Algemene reserve. Wat in andere gemeenten kan, kan hier ook. Men mag wel iets creatiever denken.