Naar hoeveel inwoners ziet uw partij Zeewolde het liefst doorgroeien en welke kansen c.q. gevaren ziet uw partij bij verdere groei of juist stagnatie van het inwonersaantal.

Is uw partij voorstander van verdere groei, waar wilt u deze groei laten plaatsvinden als de Polderwijk volgebouwd is.

Leefbaar Zeewolde

Groei op zich is geen doel. Uit de leefbaarheidsmonitor (onafhankelijk onderzoek door Hogeschool Windesheim in Zwolle) blijkt dat 7 op de 10 inwoners kiest voor beperkte groei waarbij het dorps karakter behouden blijft. Ook blijkt dat meer dan driekwart van de inwoners niet wil dat er in het bos gebouwd wordt.

Er is ruimte genoeg binnen onze natuurlijke dorpsgrenzen

VVD Zeewolde

De komende periode moet er gewerkt worden aan een nieuwe Omgevingsvisie. De VVD wil dat Zeewolde doorgroeit, met oog voor een onderscheidende, wervende, excellente leefomgeving. Met respect en aandacht voor het behoud van het goede dat Zeewolde kenmerkt. Daarbij doelen we onder andere op het dorpse karakter, de ruimte, de sportieve en recreatieve voorzieningen. We geven daarbij geen exact inwonertal aan, maar voor het behoud van voorzieningen, is het belangrijk om te groeien. Op dit moment is er al sprake van leerlingkrimp en blijft de bevolkingsgrootte stabiel dankzij de komst van arbeidsmigranten. Groei kan plaatsvinden op locaties in en aansluitend op de dorpskern en in Oosterwold.

D66 Zeewolde

D66 Zeewolde is van mening dat het op vele terreinen nodig is dat ons dorp gestaag gaat doorgroeien naar ± 30.000 inwoners. De middenstand is 12 jaar geleden beloofd dat we naar dit aantal zouden groeien . Door het huidige beleid komen we lang niet aan deze aantallen, is er een groot woningtekort en staan zowel starters , doorgroeiers en vrije sector bewoners jarenlang op wachtlijsten. D66 Zeewolde wil ruimte geven aan diversiteit van tiny woningen tot villa’s .

Na de polderwijk is er in de grootste gemeente van Nederland richting Trekkersveld of richting Harderwijk nog volop ruimte. 

D66 Zeewolde wil ook de mogelijkheden laten onderzoeken om diverse soorten woningen in het groengebied te laten bouwen. Het G-gebied (tegenover de hockeyvelden) is een van de gebieden die naar ons idee daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.

Zeewolde Liberaal

Zeewolde is voor veel mensen een wereldse plek om te wonen, te werken en te leven. Kinderen worden hier geboren, worden groot, vliegen uit en willen hier wonen of later kunnen terugkeren. Mensen van buiten vinden hier werk en willen hier ook wonen of tijdelijk verblijven. Weer anderen verhuizen naar Zeewolde vanwege de gunstige ligging, maar werken elders. Mensen leven hier, voelen zich hier thuis en willen hier oud worden. Een organische ontwikkeling van Zeewolde geeft wat Zeewolde Liberaal betreft de meest realistische voorstelling van zaken.

Mensen met een kleine én grote beurs moeten in Zeewolde hun droom kunnen waarmaken zónder regels die hun creativiteit en woonwensen direct beknotten. Bouwlocaties als de Polderwijk en het Havenkwartier bieden binnen de kern van Zeewolde nog voldoende mogelijkheden, maar ook andere locaties in de gemeente moeten nadrukkelijk in nieuwe planvorming worden meegenomen.

ChristenUnie Zeewolde

Groei is geen doel op zich. Veel inwoners hebben voor Zeewolde gekozen om het dorpse karakter. Daarbij moeten er voldoende geschikte woningen zijn voor onze jongeren en ouderen. We moeten ons ook realiseren dat we nooit voor wat betreft voorzieningen kunnen concurreren met Harderwijk of Amersfoort. Ook vinden wij, en Woonpalet is het daarmee eens, dat de huidige mix van betaalbaar-middel-duur in de wijken zorgt voor een leefbaar dorp ook in de verre toekomst. Binnen deze kaders zal Zeewolde de komende jaren kunnen groeien waarbij er in eerste instantie nog voldoende ruimt is in de Polderwijk.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

PvdA/GroenLinks Zeewolde is voorstander van doorontwikkeling van ons mooie dorp. Dit ook om voldoende basis te kunnen bieden aan onze voorzieningen, zoals winkels, scholen, sportvoorzieningen, enz. Waarbij wij oog houden voor grote groene zones, die zorgen voor een groene en ruimtelijke beleving. Met een goeie verhouding tussen sociale woningbouw en koopwoningen. Dat zorgt voor een hoge woonkwaliteit en plek voor iedereen. De toekomst van Zeewolde vraagt om nieuwe manieren van bouwen en energiegebruik. Daarbij moet rekening gehouden worden met specifieke woonwensen van jongeren, starters en ouderen. Groei is ook nodig om in de toekomst een zelfstandige gemeente te kunnen blijven.

CDA Zeewolde

Het CDA is van mening dat stagnatie of zelfs krimp grote gevolgen heeft voor het voorzieningen niveau in het dorp zoals scholen, banken en winkels. Ook op het gebied van zorg aan jong en oud is een bepaalde omvang randvoorwaardelijk. Het CDA denkt dat het dorp zal moeten doorgroeien naar ongeveer 30.000 inwoners om aanspraak te kunnen behouden op essentiële voorzieningen in het dagelijks leven op het gebied van gezondheid, scholing en woongenot.

Het CDA denkt dat er weer meer rondom ons centrum gebouwd zal moeten worden en dat betekent dat er niet verder richting Harderwijk gebouwd moet worden maar ten westen en zuiden van het centrum om zo de nieuwe inwoners ook richting het centrum te blijven trekken.

BurgerBelang

Zeewolde is een krimpgemeente. Dit is de enige gemeente in Flevoland die krimpt. Dat is geen gezonde ontwikkeling. Dit gaat ten koste van voorzieningen en ons centrum. Zo wordt Zeewolde steeds meer een slaapgemeente waar SOBER en DOELMATIG de boventoon heeft gevoerd en daardoor er niet veel meer mogelijk is. Zeewolde zou wat ons betreft moeten doorgroeien naar een gemeente van ongeveer 30.000 inwoners. Dan kunnen de bestaande voorzieningen in stand worden gehouden en zijn er genoeg mogelijkheden om dit dorp aantrekkelijker te maken.

Wij zijn tegenstander van inbreiding. Groen in de woonomgeving bevordert het woongenot. Mogelijkheid tot uitbreiding is bijvoorbeeld het G-gebied. Dit is het gebied wat ligt tussen de Dasselaarweg, Spiekweg en de Horsterweg.