Voor een bloeiend verenigingsleven zijn vrijwilligers noodzakelijk.

Op welke wijze wil uw partij het vrijwilligerswerk/onbetaalde arbeid stimuleren en faciliteren. Noem een aantal concrete maatregelen.

Is uw partij bereid financiële middelen beschikbaar te stellen om het vrijwilligerswerk/onbetaalde arbeid te faciliteren en bevorderen.

Leefbaar Zeewolde

Op deze vraag is geen antwoord gegeven door de desbetreffende politieke partij

VVD Zeewolde

We vinden het belangrijk dat Zeewolde met haar vele verenigingen blijft bloeien. De inzet van vrijwilligers is daarvoor van groot belang. Zij vormen het cement van en zijn een voorbeeld voor ons dorp! Om onze vrijwilligers te ondersteunen voert de gemeente actief beleid op deze ondersteuning, bijvoorbeeld door het ter beschikking laten stellen van ruimten voor het organiseren van activiteiten en organisaties zoals verenigingen.

Nee, niet direct of als doel op zich. Wel via evenementensubsidie of initiatieven om mensen weer te activeren naar betaald werk zoals dat ook nu gebeurt.

D66 Zeewolde

Tijdens een van onze IDEA avonden over het verenigingsleven bleek de bereidheid van leden steeds kleiner te worden een functie als bestuurslid te vervullen. Het clusteren van bv administratieve processen van verschillende verenigingen kan helpen. Bovendien kan er een beroep gedaan worden op de steeds groter wordende groep “jonge” ouderen een rol als vrijwilliger te spelen. De zogenaamde “tegenprestatie” van inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering, moet gestimuleerd worden.

Bij het opzetten van het vrijwilligerswerk kunnen de buurtsportcoaches een grote rol spelen: praktische hulp en loslaten als het op poten staat; op de achtergrond blijven steunen.

Zeewolde Liberaal

Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de samenleving. De gemeente Zeewolde heeft daarvoor dan ook beleid ontwikkelt en ondersteunt vrijwilligers en organisaties op allerlei manieren: het steunpunt vrijwilligers, deskundigheidsbevordering, een collectieve vrijwilligersverzekering en een collectieve evenementenverzekering, maar ook het vrijwilligersfeest met de verkiezing van de vrijwilligers van het jaar mag in dit rijtje niet ontbreken. Zeewolde Liberaal wil dit beleid voortzetten.

Zeewolde Liberaal beschouwt tegelijkertijd vrijwilligerswerk als iets wat vanuit de samenleving zelf komt en waarin de rol van de gemeente beperkt is. De overheid hoeft niet alles te organiseren, maar moet juist de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van alle vrijwilligers(organisaties) stimuleren en faciliteren: zelf doen waar mogelijk en samen doen waar nodig.

ChristenUnie Zeewolde

Vrijwilligers vormen het cement van de samenleving. Het rijden bij de voetbal of de hockey, het opruimen van het zwerfvuil enzovoorts. Het geeft de veerkracht van de dorpssamenleving aan en daar hoeft niet perse een geldelijke tegenprestatie tegenover te staan. Die extra mijl mogen we als gemeenschap voor elkaar overhebben, vinden wij als christelijke partij. We beseffen wel dat het vrijwilligerswerk niet van steeds dezelfde mensen verwacht mag worden. De gemeente zal middelen beschikbaar kunnen stellen die ondersteunend kunnen zijn aan het verenigingsleven en de vrijwilligers. Veel mensen in ons dorp zullen dan nog meer bereid zijn om die extra stap voor elkaar te doen.

PvdA/GroenLinks Zeewolde

PvdA/GroenLinks koestert onze vrijwilligers. Dit zijn de pareltjes van onze samenleving, of het nu voor de sport, de hobby, het AZC, de zieke buurman, de geloofsgemeenschap, de natuur is maakt geen verschil. PvdA/GroenLinks Zeewolde wil dat vrijwilligerswerk meer dan voorheen gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. De gemiddelde vrijwilliger vergrijst en de aanwas van jongere vrijwilligers stagneert. Die bedreiging vraagt om echte maatregelen. Het steunpunt vrijwilligers wordt actief gesteund en gefaciliteerd. Werving en goede begeleiding van vrijwilligers wordt centraal ter hand genomen.

Vrijwilligerswerk mag betaald werk niet verdringen. En ambtenaren ondersteunen primair en zijn aantoonbaar betrokken bij initiatieven. Wij horen regelmatig van organisatoren dat vergunningsverleningstrajecten moeizaam verlopen en verwachten daarin van de gemeente een meer ondersteunende en faciliterende rol.

CDA Zeewolde

Het vinden van voldoende vrijwilligers is steeds moeilijker. Het ondersteunen van het beter op zetten en vorm geven van de vrijwilligersbank in combinatie met mensen die weer arbeidsritme willen en kunnen opdoen vanuit de participatie is denkt het CDA de juiste richting.

Daarnaast moeten we er alles aan doen om het toenemend aantal regels te laten afnemen zodat het weer duidelijk wordt voor de inwoners in plaats van onduidelijk.

BurgerBelang

Gemeente moet de verenigingen de kans geven om hun vrijwilligers zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij denken niet dat er financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld, dan is het geen vrijwilligerswerk meer.