Op woensdagmiddag 7 maart konden ouderen in de Sfinx in gesprek met lijsttrekkers en vertegenwoordigers van de 8 partijen die in Zeewolde meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Het politiek forum was opgezet door de 3 ouderenbonden en de stichting Welzijn. De opening en welkom werd uitgesproken door de voorzitter van de PCOB. Hij noemde deze middag een “ Feest van de Democratie” een prachtige slogan. Hij gaf het stokje door aan Mannes Schoppink die de middag verder zou leiden op zijn welbekende deskundige manier.

Mannes vroeg als eerste of men al wist waar men op zou stemmen, of nog twijfelde of zelfs zwevend zou zijn. En wat we van deze middag verwachten? Antwoord was heel divers. De opmerkingen uit de goed gevulde zaal waren o.a. wat kunnen we van de politieke partijen verwachten, zijn alle wensen wel goed financieel onderbouwd, en maakt men de beloften ook na de verkiezingen wel waar! Mannes Schoppink had een hoge hoed bij zich met daarin briefjes met de namen van de partijen.

De 1e die aan bod kwam om 4 minuten zijn zegje te doen was Burgerbelang met lijsttrekker Ruud Visser; hij vertelde dat Burgerbelang de oudste partij van Zeewolde is, en daarom zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de bevolking. De doelgroep “Ouderen” baarde hem zorgen, wat betreft Huisvesting, Zorg en de Vergrijzing. Hij drong aan op nieuwbouw voor Ouderen, Zorgcentrum in het dorp voor Demente en hulpbehoevende mensen die nu het dorp uit moeten. Hij refereerde aan het feit dat in 2038 41% van de bevolking 65+ is. Hij wil de WMO updaten, maar ja, dat kan niet zonder hulp van de Overheid. Tevens wil hij een Polikliniek in Zeewolde, een soort van dependance van het St. Jansdal. Wil eenzaamheid doorbreken van ouderen door betere gemeentelijke begeleiding en wil de Ouderenraad terug.

Als 2e partij kwam D66 aan het woord, met als spreker Gerrit v.d. Meer. Hij is zelf gepensioneerd, maar bevlogen voor D66. Hij is nr.2 op de lijst, de lijsttrekker was afwezig door werkzaamheden. Dhr.v.d.Meer vertelde dat er veel veranderd was in de laatste 4 jaar. Hij vindt de partijen goed samenwerken met elkaar in een goede sfeer, waardoor er toch veel gerealiseerd is. Wil ook graag de Ouderenraad terug. De vraag is alleen waarom zij toe hebben gestaan dat de Ouderenraad is opgeheven en er een 55+ raad voor in de plaats is gekomen. Wil graag dat er een “blijverslening”| voor ouderen komt zodat de mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen, wil met de Ouderen in gesprek komen. Wil daar graag een Themavond voor organiseren. Verder riep hij op om vrijwilliger te worden bij sport-en maatschappelijke organisaties. ( kan je dat nog als je 80jaar bent?)

De 3e partij was de Christen Unie met als spreker Harrie Hubbers.
Het viel Mannes op dat er zoveel kandidaten op hun verkiezingslijst staan, liefst 30 personen. Dat blijken allemaal mensen met netwerken te zijn, die zich inzetten voor de partij. Harrie gaf een pluim aan de ouderenorganisaties voor het vele werk dat verricht wordt. Ook voor de mantelzorgers was er een compliment. Wil graag dat ouderen gaan sporten tegen een betaalbare prijs, dat er meer huisvesting komt voor ouderen, dat er meer aandacht komt voor eenzamen, wat opgepakt moet worden door gemeente , kerken en ouderbonden. Hij vind het belangrijk dat ouderen mondig in de samenleving staan.

De 4e partij was Zeewolde liberaal met Rob Smeets als spreker. Ook hier was de lijsttrekker verhinderd door werkzaamheden. Hij is sinds 2013 actief in Zeewolde en voelt zich hier thuis. Hij voert dan ook met zijn partij het thema “ Thuis voelen in Zeewolde” Met deze leus staan alle inwoners centraal in hun belangstelling. Zou ook graag meer seniorenwoningen zien, en ook graag een verzorgingshuis. Had verder niet zo veel te vertellen.

De 5e partij was PvdA-GroenLinks met als spreker Ivonne v. Bruggen. Ook zij gaf de Ouderenbonden een compliment voor al hun activiteiten, zij vindt dat de samenstelling van de bevolking in een beter balans komt door de vergrijzing. Belangrijk voor hun partij is de Seniorenhuisvesting in het centrum, tegen gaan van vereenzaming en een “ blijverslening” voor aanpassen bestaand huis. Tevens wil zij beter Openbaar vervoer! Wil warmwaterbaden behouden en uitbreiden, en mantelzorgers ontlasten!

De 6e partij was Leefbaar Zeewolde met Winnie Prins als lijsttrekker. 
Zij wil graag weer een college waar zij haar werk kan voortzetten als wethoudster, omdat er nog veel te doen valt. Het viel Mannes wel op dat in hun verkiezingskrant met 52 pagina’s de Senioren op de twee laatste bladzijden werden benoemd. Haar verweer was dat het niet belangrijk was waar iets staat, maar de intentie er mee bezig te zijn.
Leefbaar wil graag dat de mantelzorgmakelaar actief wordt naar mensen die omgaan met patiënten van Dementie en Alzheimer. Maar wie is dat? Wat doet zij, en waarom is dit nog onbekend in Zeewolde waren de vragen uit de zaal. Ook de ouderenbonden weten niet veel van haar.
Bij de gemeente is een stagiair voor Ouderenwerk begonnen om uit te zoeken waar ouderen precies behoefte aan hebben. Zij willen buurthuizen voor ouderen, al is de Meermi n nu al beschikbaar. Zij zijn blij dat er een wooncomplex bij komt met een zorgafdeling voor Dementerende mensen. Zij riep op aan de andere partijen niet meer te bakkeleien over de uitvoering van de WMO, maar er gezamenlijk het beste van te maken.

De 7e partij was de VVD met Wim v. Es als spreker. Deze persoon is tevens wethouder. Het viel Mannes op dat zij geen hoofdstuk wijden in hun verkiezingspamflet aan Ouderen! Zijn verweer was dat iedereen belangrijk is in het dorp, jong en oud. De VVD wil blijven groeien als dorp, om alle voorzieningen overeind te kunnen blijven houden en wensen te realiseren. Wel willen ze meer huizen voor ouderen, de ‘blijverslening”, aanvullende zorg, zoals vereenzaming tegen te gaan en zij willen beter Openbaar vervoer.

De 8e partij was het CDA met als spreker Carla van Dongen. Zij is als verpleegkundige werkzaam in het dorp en zegt dat zij de problematiek van de ouderen in het dorp goed kent. Zij wees erop dat op de kandidatenlijst van hun partij alle leeftijden aanwezig waren. Lovend was zij over het werk van Ouderenbonden, St.Welzijn en alle vrijwilligers in het dorp. Zij vindt dat er ontzettend veel voor ouderen gedaan wordt. Ook zij staan achter groei van het dorp om alles in stand te kunnen houden, en hebben daartoe een manifest in voorbereiding wat “Woonvisie 2020” gaat heten. Ze staan voor een sterke , zelfbewuste samenleving waar Jong en Oud met elkaar kunnen samen leven. Zij staan voor ontmoetingsplekken zoals een soort “Hofjestuinen” waar men elkaar kan ontmoeten. Ook willen zij landelijk wonen stimuleren voor Agrariërs die stoppen met hun bedrijf en naar het dorp komen! Willen graag 1 zorgloket in plaats van de huidige versnippering.

VRAGEN UIT HET PUBLIEK

1) Wat is het verschil tussen PvdA-Groen links, CDA, VVD en Zeewolde Liberaal, omdat vrager vindt dat hun programma’s op elkaar aansluiten?
Antwoord: Deze partijen staan vaak voor dezelfde dingen maar leggen andere accenten. PvdA-Groen Links vindt zichzelf een socialer gezicht hebben, en een sterker armoedebeleid. Het CDA vindt omzien naar elkaar belangrijk., hebben duidelijke zorgen over de Digibeten in het dorp, die tussen wal en schip raken. En de Liberalen vinden het liberale gedachtengoed belangrijk, en willen zich meer inzetten op maatwerk voorzieningen. Wat dat dan ook zijn!
2) Wat is nu precies de Burgertafel?
Antwoord: De personen die in de Burgertafel zitten zijn een dwarsdoorsnede van de bevolking uit diverse maatschappelijke organisaties. Mogen zich wel duidelijker profileren en naar buiten treden.
3) Wat is een blijverslening?
Antwoord: Dat is een lening om mensen langer in staat te stellen om thuis te blijven wonen, en om voorzieningen te ontvangen die niet door de WMO worden gedekt. Dat is heel belangrijk voor mensen die onder armoedige omstandigheden leven ( 10% van de Zeewoldense bevolking). Ook zeer belangrijk voor mensen die in huurwoningen wonen. Contacten daarover met de verhuurders.
4) Wat is een mantelzorgmakelaar?
Antwoord: Ondersteunt mantelzorgers en adviseert op terreinen van subsidie en regelingen. Wordt betaalt uit gemeentelijke voorzieningen. De naam van de makelaar is Nienke Boekhoud. Geadviseerd word om daar eens wat meer bekendheid aan te geven. Wie is zij?
5) Brug Wolderwijd?
Antwoord: die komt er voorlopig niet, is geen meerderheid voor in de raad.
6) Gaat stem verloren als je op een partij stemt die niet in het college komt?
Antwoord: neen, ook oppositiepartijen zijn belangrijk en kunnen vaak sturen in beleidsbeslissingen.
7) Groei Zeewolde
Antwoord: De meeste partijen willen groeien naar 35.000 inwoners, maar volgens Winnie Prins is dit onhaalbaar omdat er steeds meer 1 en 2 persoons huishoudens komen i.p.v. 3 a 4 personen. Leefbaar wil geen groei in het G-gebied. Zeewolde Liberaal wil meer kwaliteitsbouw, dus dure huizen, en geen overloop putje meer voor andere gemeenten van mensen onder de armoedegrens. Christen Unie en CDA willen een natuurlijke groei. ( Organisch noemen ze dat). Er is veel zorg over de leegstand in het winkelbestand. Komt er meer groei in het dorp, dan denkt men dat dit probleem minder wordt.
8) Hoe houd je de Jongeren in het dorp? 
Antwoord: Een beter Openbaar vervoer, Bouw kleine starterswoningen, Tinny huisjes, meer werkgelegenheid. Een mooie slogan van Zeewolde liberaal! “ZONDER JEUGD GEEN TOEKOMST, ZONDER OUDEREN GEEN VERLEDEN”
9) Zondagsluiting
Antwoord: CDA en Christen Unie tegen, de andere partijen zijn liberaal in hun uitingen en vinden dat de winkeliers daar zelf over moeten beslissen.
10) Dagbesteding Dementerenden
Antwoord: Er is helemaal niets in Zeewolde, was een opmerking. Volgens Winnie Prins zijn er wel mogelijkheden, maar is alles gesegmenteerd. Wel een belangrijk punt, dat meegenomen wordt.
11) Horsterwold, kost de gemeenschap veel geld!
Antwoord: PvdA en Zeewolde Liberaal, Burgerbelang willen dat er actiever naar een oplossing wordt gezocht. De andere partijen willen de handhaving houden zoals het is, omdat de kopers duidelijk is gemaakt dat zij de regel s overtreden. Dat laatste kreeg applaus uit de zaal.

Conclusie:
De partijen zijn allemaal van goede wil. Zij willen ook veel, maar dat moet wel mogelijk worden gemaakt door Provincie en Rijk. Want die worden als spelbrekers ervaren. De gevechten uit vorige colleges zijn denk ik door de partijen overwonnen, de sfeer onderling is nu veel beter. Makkelijker met elkaar samen te werken doordat veel punten op elkaar aansluiten. Maar soms dacht ik wel eens: weten zij eigenlijk wel wat de Ouderenorganisaties doen? Wat de mantelzorgmakelaar doet? Wat de 55+raad en de Burgertafel inhoudt? Wat Stichting Welzijn doet? Het zijn natuurlijk goedwillende vrijwilligers, maar ik bespeurde veel kennisachterstand op deze zaken. Zelf kan ik zeggen dat ik nog nooit een politiek persoon bij de Ouderenbonden heb gesignaleerd! Hoe komt men dan aan kennis? Dan wil men wat aan ‘eenzaamheid’ gaan doen, zonder bij bonden en kerken te informeren wat zij allemaal al doen aan dit probleem. Een kwestie dus van verkeerd beginnen.

*
(Verslag: Dhr. J. Winkel, PCOB Zeewolde)