Tien jaar geleden stond er in Zeewolde geen winkelpand leeg. Het centrum was dan wel niet bruisend en er waren geen tjokvolle terrassen, maar er was leven.

Nu is het centrum doods met veel leegstaande panden. Stilstand is achteruitgang. In de huidige tijd wordt veel gekocht via internet, dus heb je meer inwoners nodig om het bestaande winkelcentrum in stand te houden. Meer vertier, een uitnodigend centrum met terrassen en horeca zodat mensen er graag komen en wie weet ook even in de winkels gaan kijken helpt.

In onze ogen heeft Zeewolde winkels nodig naast een supermarkt, want onze bevolking vergrijsd. Oudere mensen zijn minder mobiel en horeca en winkels in de nabije omgeving draagt dan bij aan de leefbaarheid. Bovendien komen inwoners van Zeewolde elkaar tegen bij evenementen en in een levendig centrum en dat bevordert de onderlinge cohesie. Voor een gezond dorp is een evenwichtige samenstelling belangrijk. Een dorp waarin zowel jong als oud met elkaar samenleeft. Zeewolde vergrijst, natuurlijk want heel Nederland vergrijst, alleen in Zeewolde gaat dit hard. Een van de redenen is het tekort aan woningen voor alleenstaanden en starters. Wat dat betreft heeft BurgerBelang in het verleden steeds opgeroepen tot bouwen. Woningen bouwen moet je doen in de crisistijd. Dan kan er goedkoper gebouwd worden en zo hadden we de jongeren die nu verhuisd zijn naar de omringende gemeenten voor Zeewolde kunnen behouden. BurgerBelang vindt dit een gemiste kans. 

Voor sociale huurwoningen is de wachttijd in Zeewolde vier tot vijf jaar. Ach, wordt er dan gezegd in de omringende gemeenten op het oude land is het acht tot tien jaar. Is dat een goed excuus? Deze gemeenten kampen met het probleem dat een groot gedeelte van hun grondgebied reeds is volgebouwd. Ze hebben weinig oppervlakte wat nog bebouwd kan worden. Dat probleem kennen we in Zeewolde niet. Er is nog genoeg bouwgrond aanwezig. Wanneer hier woningen komen die geschikt zijn voor jong EN oud, kan de doorstroming op de huurmarkt worden bevorderd. 

Eenzaamheid is een groot landelijk probleem, vooral onder senioren en dit probleem speelt ook in Zeewolde. Laten we proberen deze problemen te signaleren. We stellen dan ook voor om een jaarlijks huisbezoek in te stellen voor mensen van 75 jaar en ouder. Er wordt gevraagd of ze het op prijs stellen wanneer er iemand langs komt en deze kan tijdens het gesprek signaleren of er problemen zijn en waaruit ze bestaan, zodat er direct een pasklare oplossing kan worden gezocht. Het gaat hierbij niet alleen om eenzaamheid, maar ook om zaken zoals overbelasting door mantelzorg voor de partner, mobiliteit, huishouden etc. 

De jeugd in Zeewolde en dan met name de wat oudere jeugd verveelt zich. Zorgen dat hier ook voor deze jongeren wat te doen is draagt bij aan de dynamiek in dit dorp. Iedereen moet hier mee kunnen doen en mee kunnen draaien. Wijkgerichte faciliteiten waar een soos, film of game avond, en voor allerlei doelgroepen knutsel en bewegingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Ook dit draagt bij aan de dynamiek en de samenhorigheid in een dorp. 

Wat BurgerBelang betreft valt er in de komende jaren nog genoeg te doen en heeft Zeewolde een raad nodig met lef en daadkracht. Zeewolde verdient meer dan sober en doelmatig. Dit is de laatste jaren ten koste van dit dorp gegaan. Wij willen werken aan oplossingen samen met middenstand en samenleving. BurgerBelang is er voor de burger die een dorp wil waar wat te doen is, voorzieningen aanwezig zijn en waarin geleefd wordt. Wilt u dat? Stem BurgerBelang.