Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar van mensen en organisaties samen. In onze visie heeft de gemeente Zeewolde vooral de taak de kracht in de samenleving te versterken en naast inwoners te staan.

Wij vinden dus dat de gemeente u vooral ruimte moet geven om zelf verantwoordelijk te zijn, met u mee moet denken en wanneer het echt nodig is u moet ondersteunen. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Kwetsbare Zeewoldenaren moeten op de gemeente kunnen rekenen.  

Bestuurlijke vernieuwing

We kunnen met z’n allen heel veel in Zeewolde, en daarom moet de gemeente open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Hierbij past een gemeente die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en ondersteunt. Wanneer de gemeente u meer ruimte en verantwoordelijkheid geeft betekent dat dus dat de gemeente zelf minder regels heeft. De ChristenUnie heeft afgelopen jaar het initiatief genomen om college en raad wakker te schudden voor deze nieuwe manier van besturen. En wij willen daar het komende jaar mee doorgaan.  

Ouderen

Er komen steeds meer ouderen in Zeewolde. Zij hebben onze samenleving opgebouwd. Mede daarom verdienen ouderen aandacht en steun. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningen zoveel mogelijk geschikt moeten worden gemaakt voor langdurige bewoning en seniorenwoningen zoveel mogelijk in het centrum komen. Ook willen wij dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld door ouderen boven de 70 jaar standaard te bezoeken door een welzijnsorganisaties om (verborgen) problemen op te sporen. 

Jongeren

Jongeren uit Zeewolde moeten wat de ChristenUnie betreft na hun studie kunnen kiezen om in Zeewolde te blijven of gaan wonen. Wij willen daarom inzetten op specifieke woonvormen die het mogelijk maken dat deze jongeren een eerste zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het ontwikkelen van woonvormen met een gezamenlijke gemeenschappelijke voorziening. Ook vinden wij dat de gemeente de ontwikkeling zoals die van Tiny Houses verder moet stimuleren. Een ander belangrijk punt is dat er in Zeewolde voldoende stageplekken voor jongeren te vinden zijn. De gemeente kan bij haar inkoopbeleid hier nadrukkelijk aandacht aan schenken. 

Duurzaamheid

Wat duurzaamheid aangaat is er geen tijd te verliezen. Een schone economie waarbij afvalstoffen weer als grondstof worden gebruikt levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Wij vinden dat de gemeente niet achterover moet leunen maar initiatieven moet ondersteunen en zelf het goede voorbeeld moet geven door bijvoorbeeld alleen nog duurzaam in te kopen. 

Vliegveld Lelystad

Een ander belangrijk punt waar de ChristenUnie zich zorgen over maakt is de uitbreiding van vliegveld Lelystad met de bijbehorende vliegroutes. Deze zullen zorgen voor een grote mate van geluidshinder voor Zeewolde. Daarnaast krijgt Zeewolde te maken met verhoogde concentraties ultrafijnstof dat nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de inwoners van Zeewolde. De enige manier om de schade nog enigszins te beperken is uitstel van de opening van het vliegveld en wachten op de nieuwe indeling van het luchtruim. De gemeente moet daarbij de belangen van onze inwoners verdedigen. 

Winkeltijden op zondag

Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Uit het onlangs gehouden onderzoek blijkt dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen in Zeewolde het extra moeilijk hebben gekregen. 21 % van de winkeliers in Zeewolde verwacht een omzetverlaging bij verdere uitbereiding van de openingstijden op zondag. Hebben wij straks nog een kaaswinkel en groentewinkel in Zeewolde? Ook geven winkeliers in Zeewolde aan hun medewerkers te dwingen om op zondag te werken. Wat de ChristenUnie betreft een onwenselijke ontwikkeling. De ChristenUnie blijft zich verzetten tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. 

 
De ChristenUnie doet dit graag met u!